Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 7/2019

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe del gerent
5 Informe de la president de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 CS/2019/07/01 Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 003/2019
5.2 CS/2019/07/02 Aprovació del pressupost de la UPC 2020
5.3 CS/2019/07/03 Aprovació del pressupost del Consell Social 2020
5.4 CS/2019/07/04 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractacio del subministrament de material d'oficina a preus unitaris
5.5 CS/2019/07/05 Aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'exercici 2020
5.6 CS/2019/07/06 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
5.7 CS/2019/07/07 Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs
5.8 CS/2019/07/08 Aprovació de l'acord d'actuacions específiques sobrevingudes i urgents en matèria d'infraestructures
5.9 CS/2019/07/09 Aprovació del pla d'actuacions del Centre de Cooperació per al Desenvolupament
5.10 CS/2019/07/10 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (convocatòria 2019 per al PDI funcionari)
5.11 CS/2019/07/11 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.12 CS/2019/07/12 Aprovació de la transmissió d'un dret de superfície en terreny del campus Diagonal-Besòs
5.13 Informació dels contractes pluriennals aprovats per gerència durant l'exercici 2019
5.14 Informe sobre els convenis formalitzats durant l'any 2018
5.15 Presentació de +UPC
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 Informe de la matrícula de nou accés als màsters UPC 2019-2020
6.2 Informe sobre el rendiment acadèmic de l'estudiantat: abandonament el 1r. any d'estudis
6.3 CS/2019/07/13 Aprovació de la programació universitària definitiva 2019-2020
6.4 CS/2019/07/14 Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2020-2021
6.5 CS/2019/07/15 Aprovació de l'oferta de places de nou accés als estudis UPC 2020-2021
6.6 CS/2019/07/16 Aprovació de l'actualització de la programació universitària dels estudis de doctorat
6.7 CS/2019/07/17 Aprovació de les memòries de verificació d'estudis de doctorat
6.8 CS/2019/07/18 Aprovació de la proposta de programació universitària 2021-2022
6.9 CS/2019/07/19 Aprovació de modificacions d'itineraris de doble titulació UPC
6.10 CS/2019/07/20 Aprovació del marc regulador de les beques-salari UPC
6.11 CS/2019/07/21 Aprovació de l'acord amb relació al reglament d'UPC-Alumni
6.12 CS/2019/07/22 Aprovació de la creació de l'Institut de Matemàtiques UPC-Barcelona Tech
7 Informe de la síndica de greuges de la UPC 2018
8 Presentació de la Càtedra Empresa Indústria 4.0
9 Torn obert d'intervencions