Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 6/2018

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe del gerent
4.1 Estat de la tresoreria
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 CS/2018/06/01 Aprovació de l'expedient d'alteració pressupostària 003/2018
5.2 CS/2018/06/02 Informe de l'auditoria i aprovació dels comptes anuals 2017 de la Fundació Centre CIM
5.3 CS/2018/06/03 Informe de l'auditoria i aprovació dels comptes anuals consolidats de la UPC 2017
5.4 CS/2018/06/04 Aprovació de la modificació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions de la UPC per als exercicis 2019-20.
5.5 CS/2018/06/05 Aprovació de la despesa pluriennal del servei de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis (extinció i detecció) de la UPC per a l'any 2019-20.
5.6 CS/2018/06/06 Aprovació de la renovació dels permisos d'ocupació temporal d'espais de recerca i innovació (Parc UPC)
5.7 CS/2018/06/07 Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Nearby Computing,SL
5.8 CS/2018/06/08 Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Mitiga Solutions, SL
5.9 CS/2018/06/09 Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Elem Biotech, SL
5.10 CS/2018/06/10 Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Icaria Medical, SL
5.11 CS/2018/06/11 Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Applied Research for Development, SL
5.12 CS/2018/06/12 Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: E-Health Technical Solutions, SL
5.13 Taula resum de la participació de la UPC de les spin-off
5.14 CS/2018/06/13 Aprovació de la venda del 2,5% de la participació de la UPC a la societat catalana "Talaia Networks", SL
5.15 CS/2018/06/14 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2018 per al PDI Laboral)
5.16 CS/2018/06/15 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent. Convocatòria 2017
5.17 CS/2018/06/16 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió. Convocatòria 2017
5.18 CS/2018/06/17 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca. Convocatòria 2018 per la personal docent i investigador funcionari
5.19 CS/2018/06/18 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
5.20 CS/2018/06/19 Aprovació de la dissolució i liquidació de la societat Agencia de Acreditación FGUPM UPC de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnològica, SL
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 CS/2018/06/20 Aprovació de l'actualització de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari de la UPC per al curs acadèmic 2018-19
6.2 CS/2018/06/21 Aprovació de la programació universitària del curs 2019-2020
6.3 CS/2018/06/22 Aprovació de la convocatòria d'ajuts per a circumstàncies sobrevingudes
6.4 Informació sobre l'accés i matrícula curs 2018-19
7 Diversos