Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 5/2019

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe del gerent
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 Informe anual sobre les spin-off participades per la UPC
5.2 CS/2019/05/01 Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 002/2019
5.3 CS/2019/05/02 Aprovació dels comptes anuals consolidats de la UPC
5.4 CS/2019/05/03 Aprovació de la participació de la UPC a The Predictive Company, SL
5.5 CS/2019/05/04 Aprovació de la participació de la UPC a Sigma Gestión Universitària A.I.E.
5.6 CS/2019/05/05 Aprovació de tarifes per a les despeses de gestió de visites en el marc de convenis de col·laboració
5.7 CS/2019/05/06 Aprovació de la 3a addenda al convenir de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, construcció, equipament i explotació del BSC-CNS
5.8 CS/2019/05/07 Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'Associació Catalana d'Universitats Públiuqes (ACUP)
5.9 CS/2019/05/08 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2019 per al persona docent i investigador contractat)
5.10 CS/2019/05/09 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.11 CS/2019/05/10 Aprovació de la modificació de la forma de provisió de llocs de treball de cap de les UTG de la relació de llocs de treball del PAS-F
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 Informació d'accés i matrícula de graus, curs 2019-2020
6.2 CS/2019/05/11 Aprovació de la memòria justificativa per a la implantació de la doble titulació Grau en Enginyeria d'Obres Públiques i el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
6.3 CS/2019/05/12 Aprovació de l'actualització de la memòria justificativa per a la implantació de dobles titulacions de màster universitaris de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
6.4 CS/2019/05/13 Aprovació de la memòria de verificació de l'estudi de Màster Universitari en Mobilitat Urbana/Urban Mobility, curs 2020-2021
6.5 CS/2019/05/14 Aprovació de l'actualització de la proposta de programació universitària, curs 2020-2021
6.6 CS/2019/05/15 Acord del Consell Social amb relació al canvi de nom de Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica pel de Ciència i Enginyeria de Materials
7 Torn obert d'intervencions