Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 5/2017

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (consultar sessió 4/2017, de 24 de juliol)
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe de la gerent
4.1 Tresoreria
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 Informació sobre els convenis formalitzats durant l’any 2016
5.2 CS/2017/05/01 Aprovació de l’expedient 002/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC
5.3 CS/2017/05/02 Aprovació de l’expedient 003/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC
5.4 CS/2017/05/03 Aprovació de l’expedient 004/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC
5.5 CS/2017/05/04 Aprovació de la proposta de participació en l’Associació NUGENIA
5.6 CS/2017/05/05 Aprovació de la proposta de participació en l’Associació FUSENET
5.7 CS/2017/05/06 Ratificació de la modificació dels Estatuts socials i del general partnership agreement de la societat Kic Innoenergy SE
5.8 CS/2017/05/07 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca. 1a Convocatòria 2017 pel personal docent i investigador contractat
5.9 CS/2017/05/08 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca. Convocatòria 2016 per al professorat agregat interí
5.10 CS/2017/05/09 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca. Convocatòria 2017 per al professorat agregat interí
5.11 CS/2017/05/10 Aprovació de la modificació dels efectes econòmics de trams addicionals de recerca reconeguts a la convocatòria del PDI contractat 2016 d’acord amb la sentència 40/2017
5.12 CS/2017/05/11 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca per estimació de recurs d’alçada. 1a Convocatòria 2016 per al personal docent i investigador funcionari
5.13 CS/2017/05/12 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
5.14 CS/2017/05/13 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de recerca en aplicació de la sentència 40/2017
5.15 CS/2017/05/14 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional docent convocatòria 2016
5.16 CS/2017/05/15 Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de gestió convocatòria 2016
5.2 Informació sobre els estats financers agregats exercici 2016
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 Informació sobre la proposta d’estudis de la programació universitària 2018-19
6.2 Informació sobre l'accés i matrícula de grau i màster
6.3 Informació sobre la inserció laboral AQU Catalunya
6.4 CS/2017/05/16 Aprovació de la programació universitària 2017/18
6.5 CS/2017/05/17 Acord amb relació a l’admissió de refugiats als estudis de grau i màster i ajuts a la matrícula
7 Torn obert d’intervencions