Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 4/2018

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe del gerent
4.1 Tresoreria
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 CS/2018/04/01 Aprovació de l'expedient d'alteració pressupostària 006/2017
5.2 CS/2018/04/02 Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la UPC de l'exercici 2017
5.3 CS/2018/04/03 Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2017 (UPCnet, IthinkUPC, PMT, CIT UPC, Innova 31, FPC)
5.4 CS/2018/04/04 Aprovació de la liquidació del pressupost 2017 del Consell Social
5.5 CS/2018/04/05 Aprovació de l'encàrrec de gestió de la Fundació CIT/UPC
5.6 CS/2018/04/06 Aprovació de la modificació dels Estatuts de la UPC dela Fundació b_TEC
5.7 CS/2018/04/07 Aprovació de l'expedient 002/2108 d'alteració del pressupost 2018 de la UPC
5.8 CS/2018/04/08 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions de la UPC per als exercicis 2019-20
5.9 CS/2018/04/09 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de manteniment a tot risc dels aparells elevadors dels edificis de la UPC per als exercicis 2019-2010.
5.10 CS/2018/04/10 Aprovació de la despesa pluriennal per a la formalització de diferents acords marc per al subministrament de productes, material fungible i petit equipament per als laboratoris, departaments, centres i grups de recerca de la UPC
5.11 CS/2018/04/11 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta de les telecomunicacions corporatives i serveis annexos i de la formalització de l'acord d'adhesió amb el CSUC.
5.12 CS/2018/04/12 Aprovació de la despesa pluriennal per a l'acord marc pel servei de consultoria, assessorament i gestió en matèria de propietat industrial i intel·lectual
5.13 CS/2018/04/13 Ratificació de les tarifes i preus per al curs 2018-19
5.14 CS/2018/04/14 Aprovació de la modificació de l'esquema de preus a aplicar als estudiants que cursen un itinerari de doble titulació al Centre de Formació Interdisciplinària Superior/CFIS
5.15 CS/2018/04/15 Aprovació de l'exempció de taxes per drets d'inscripció en els concursos de selecció del programa Serra Hunter
5.16 CS/2018/04/16 Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Club Excelencia en Gestión Via Innovación
5.17 CS/2018/04/17 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.18 CS/2018/04/18 Aprovació dels preus dels programes de formació permanent del curs 2018-2019
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 CS/2018/04/19 Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària curs 2018-19
6.2 CS/2018/04/20 Aprovació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster del curs 2018-19
6.3 CS/2018/04/21 Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària curs 2019-2020
6.4 CS/2018/04/22 Aprovació de les memòries definitives de verificació dels estudis de grau i màster curs 2019-20
6.5 CS/2018/04/23 Aprovació de l'actualització de la memòria de verificació del Grau en estadística per la UB i la UPC
6.6 CS/2018/04/24 Aprovació de la sol·licitud de desadscripció de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada
6.7 CS/2018/04/25 Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració a departaments per al curs 2018-19
7 Torn obert d'intervencions