Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 4/2017

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior
01. Acta sessió anterior (12 de juny de 2017)
03 Informe del rector
03. Informe del rector
4 Informe de la gerent
4.01. Tresoreria
4.02. Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels exercicis 2011-14
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.01. 42/2017 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació per a la prestació del servei de prevenció aliè en l'especialitat de medicina del treball de la UPC per als exercicis 2018-2019-2010-2021, més una possible pròrroga per als anys 2022 i 2023
5.02. 43/2017 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de subministrament de material d'oficina i papereria per als exercicis 2018-2019
5.03. 44/2017 Informe sobre el permís d'ocupació temporal d'espais per a 10 anys de durada a favor de l'IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)
5.04. 45/2017 Aprovació de la delegació al Consell de Govern l'autorització de resolucions de cessió d'espais per un termini superior a dos anys, i fins a un màxim de 10 anys, per a organitzacións o institucions que realitzin activitats complementàries a les activitats acadèmiques que es desenvolupen a la UPC
5.05. 46/2017 Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2016:UPCnet, IThinkUPC, PMT, FCIM i CIT UPC
5.06. 47/2017 Aprovació dels preus dels Programes de Formació Permanent del curs 2017-18
5.07. 48/2017 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.08. 49/2017 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria2015) per estimació del recurs d'alçada
5.09. 50/2017 Aprovació de les tarifes del curs acadèmic 2017-18
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.01. 51/2017 Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària 2018-2019
6.02. 52/2017 Aprovació de les memòries definitives de verificació del curs 2017-2018 (Grau en Enginyeria d’Automoció, Grau en Disseny, Animació i Art Digital, Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica i Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona)
6.03. 53/2017 Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de l'ETSETB
6.04. 54/2017 Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria en Organització Industrial de l'EEI
6.05. 55/2017 Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració a departaments i distribució per al curs 2017-2018