Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 4/2016

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
0 Acta sessió anterior
3 Informe del rector
4 Informació de la gerent
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 41/2016 Informe d'auditoria i aprovació comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2015: UPCnet, CEIB, FPC, PMT, CIT, INNOVA 31, Fundació CIM i Parc UPC
5.2 42/2016 Aprovació de les Tarifes del curs 2016-17
5.3 43/2016 Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Agrofòrum
5.4 44/2016 Aprovació de la dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)
5.5 45/2016 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de monitoratge vinculat al servei d'esports
5.6 46/2016 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels plans d'autprotecció dels edificis de la UPC
5.7 47/2016 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
5.8 48/2016 Informe sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat del PAS laboral
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.2 49/2016 Aprovació de la Programació Universitària definitiva 2016-17
6.3 50/2016 Aprovació dels criteris d'assignació de les beques de col·laboració a departaments i de la proposta d'assignació
7 51/2016 Aprovació de la creació de la federació UPC-Camins-Barcelona-Barcelona TECH
8 Informe síndic de greuges 2015