Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 1/2019

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe del gerent
4.1 Tresoreria
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 Informació sobre els contractes pluriennals aprovats per gerència durant l'exercici 2018
5.2 CS/2019/01/01 Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per al Servei d'Assegurances de la UPC per als anys 2019 al 2022.
5.3 CS/2019/01/02 Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament
5.4 CS/2019/01/03 Aprovació de l'acord d'actuacions específiques sobrevingudes i urgents en matèria d'equipament docent de l'exercici 2018.
5.5 CS/2019/01/04 Aprovació de la modifciació i pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_Tec campus Diagonal-Besòs
5.6 CS/2019/01/05 Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2019
5.7 CS/2019/01/06 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2018) per al personal docent i investigador funcionari
5.8 CS/2019/01/07 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (convocatòria 2018) per al personal investigador permanent doctor
5.9 CS/2019/01/08 Aprovació de l'esmena a la modificació de la RLT de PAS
5.10 CS/2019/01/09 Aprovació de la modificació de la RLT
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 CS/2019/01/10 Informe de la desprogramació dels estudis de grau en Enginyeria Geològica i Ambiental
6.2 CS/2019/01/11 Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2019-20
6.3 CS/2019/01/12 Aprovació de la proposta de programació universitària 2020-2021
6.4 CS/2019/01/13 Aprovació de l'oferta de places de grau i màster 2019-2020
6.5 CS/2019/01/14 Aprovació de la normativa de beques d'aprenentatge
6.6 CS/2019/01/15 Aprovació del títol propi d'Enginyeria de Materials a l'EEBE
7 Torn obert d'intervencions