Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 3/2019

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del professor Lluís Jofre, delegat del rector al KIC de mobilitat urbana, sobre l'associació EIT Urban Mobility Association
3 Informe del president
3.1 CS/2019/03/01 Nomenaments
4 Informe del rector
5 Informe del gerent
6 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 CS/2019/03/02 Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació del servei de consultoria, assessorament i gestió en matèria de propietat industrial i intel·lectual
6.2 CS/2019/03/03 Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació per a la contractació i implantació d’un nou sistema d’informació per a la gestió dels recursos de personal de la UPC per als anys 2019-2021
6.3 CS/2019/03/04 Aprovació de les tarifes de lloguers d’espais de l’ETSAB
6.4 CS/2019/03/05 Aprovació de la participació de la UPC a l’spin off ABLE HUMAN MOTION
6.5 CS/2019/03/06 Informe de la creació de la societat amb proposta de nom Miwendo Solutions, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta spin off
6.6 CS/2019/03/07 Ratificació de la dissolució del Consorci Servei a les Persones
6.7 CS/2019/03/08 Aprovació dels comptes anuals de les entitats del Grup UPC de l’exercici 2018: Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs, Fundació CIT, I Think UPC, UPCnet i Parc Mediterrani de la Tecnologia
6.8 CS/2019/03/09 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
7 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
7.1 CS/2019/03/10 Aprovació de l’actualització de la programació universitària curs 2019-2020
7.2 CS/2019/03/11 Aprovació de l’oferta de places d'estudis de grau i màster curs 2019-2020
7.3 CS/2019/03/12 Aprovació de l’actualització de la proposta de programació universitària curs 2020-2021
7.4 CS/2019/03/13 Aprovació de l’actualització de l’oferta de programes de Formació Permanent
7.5 CS/2019/03/14 Aprovació de la pròrroga de la Normativa de Permanència
7.6 CS/2019/03/15 Informe del canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
7.7 CS/2019/03/16 Aprovació de la distribució de les beques col·laboració entre els departaments per al curs 2019-20
8 Diversos