Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 3/2017

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació acta de la sessió anterior (8 de maig de 2017)
3 Informe del rector
4 Informe de la gerent
4.1 Estat de la tresoreria
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 31/2017 Informe de l'Auditoria de l'exercici 2016 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l'exercici 2016 de la UPC
5.2 32/2017 Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la Fundació Politècnica de Catalunya de l'exercici 2016
5.3 33/2017 Aprovació de l'expedient 001/2017 d'alteració del pressupost 2017
5.4 34/2017 Aprovació de la modificació de les tarifes dels espais Parc UPC
5.5 35/2017 Informe sobre l'autorització per a la renovació de l'ampliació dels permisos d'ocupació temporal d'espais gestinats per l'Àrea d'Economia i serveis diversos
5.6 36/2017 Aprovació de la proposta de participació de la UPC en la Fundació Barcelona Education in Science And Technolog BEST
5.7 37/2017 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1 38/2017 Aprovació de la normativa de permanènica dels estudis de grau i màster per al curs 2017-18
6.2 39/2017 Aprovació del reglament del Patronat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
6.3 40/2017 Informe sobre les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-18
6.4 41/2017 Aprovació de la programació acadèmica 2017-18