Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 3/2016

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
0 Acta sessió ple 2/2016. (11 d'abril de 2016)
3 Informe del rector
4 Informació de la gerent. Estat de la tresoreria
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.01 Informe d'auditoria de l'exercici 2015 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l'exrcici de 2015 de la UPC
5.02 28/2016 Aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Social de la UPC del 2015
5.03 29/2016 Aprovació de l'escissió parcial d'UPCnet
5.04 30/2016 Aprovació de la separació de la UPC del CEIB
5.05 31/2016 Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC
5.06 32/2016 Aprovació de la dissolució d'Innova 31
5.07 33/2016 Aprovació de les tarifes de l'Anella Científica del CSUC per a l'any 2016
5.08 34/2016 Aprovació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya
5.09 35/2016 Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC
5.10 36/2016 Aprovació de l'expedient d'alteració 001/2016 del pressupost 2016
5.11 37/2016 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.12 38/2016 Informe sobre la creació de la spin off amb proposta de nom MITIC Solutions, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat
5.13 Informació dels convenis formalitzats durant el 2015
5.14 Informació sobre les empreses participades
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.2 39/2016 Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Espacial i Aeronàutica/Space and Aeronàutical Engineering (nova implantació) i de la memòria de reverificació del Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball: prevenció de Riscos Laborals
6.3 40/2016 Aprovació de la proposta de la programació universitària 2017-2018 a 13.06.2016