Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 2/2017

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Acta sessió anterior (6.3.2017)
3 Informe del rector
3.1 Informe del rector
3.2 Informe sobre el Claustre Universitari
4 Informe de la gerent
4.1 Estat de la tresoreria
4.2 Informació addicional al pressupost de capítol 1
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.01 16/2017 Aprovació de l'expedient d'alteració 005/2016 del pressupost 2016
5.02 17/2017 Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC
5.03 18/2017 Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2016
5.04 Aprovació del tancament del pressupost del Consell Social 2016
5.05 19/2017 Aprovació del preus dels nous programes de la Fundació Politècnica de Catalunya
5.06 20/2017 Aprovació de la 2a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC.
5.07 21/2017 Aprovació de la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC
5.08 22/2017 Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC
5.09 23/2017 Aprovació de l'assignació individual
5.10 24/2017 Aprovació del reglament del patronat de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
5.11 28/2017 Informe de la creació de la societat amb proposta de nom AMALFI ANALYTICS, SL i d'aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat
6 25/2017 Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni 2017-18 per a l'estudiantat de la UPC
7 26/2017 Aprovació de la modificació del reglament de la Sindicatura de Greuges
8 Presentació de l'informe d'activitats 2016 de la sindicatura de greuges