Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 2/2016

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.0 Aprovació acta de la sessió anterior
3 Informe del rector
3.0 Informe del rector
4 Informació de la gerent
4.1 Estat de tresoreria
4.2 Modificació dels Estatuts de la CRUE. Document 1
4.2 Modificació dels Estatuts de la CRUE. Document 2
4.2 Modificació dels Estatuts de la CRUE. Document 3
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1 19/2016 Aprovació de l'expedient d'alteració 004/15 del pressupost 2015
5.2 20/2016 Aprovació de l'autorització de l'adhesió de la UPC al conveni entre la CRUE i les entitats de gestió de drets d'autor CEDRO i VEGAP
5.3 21/2016 Aprovació de la tramitació de l'expedient per a la contractació pluriennal del servei d'una auditoria financera i elaboració dels comptes agregats de la UPC dels exercicis 2016 i 2017
5.4 22/2016 Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2015
5.5 23/2016 Aprovació de la modificació de la RLT derivada de la creació de la UTG del Campus Diagonal Besòs, de la creació de la UTG de l'àmbit de Nàutica i altres.
6 Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.2 24/2016 Aprovació de la modificació de la programació universitària 2016-17
6.3 25/2016 Aprovació de les memòries dels estudis de nova implantació Màster Universitari Technology and Engineering Management de l'ETSEIAAT i les memòries de reverificacions Màster Universitari Enginyeria Nàutica i Transport Marítim i Màster Universitari Enginyeria Marina, ambdós de l'FNB i Gran d'Enginyeria Geoinformàtica i Geomàtica de l'EPSEB
7 Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2016-17 per a l'estudiantat de la UPC
7.0 26/2016 Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2016-17 per a l'estudiantat de la UPC