Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 1/2016 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2 Informe del rector.
2.a 1/2016 Estàndards per a documents institucionals i programari lliure a la UPC
3 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5 2/2016 Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
6 03/2016 Aprovació de l'assignació de docència pel curs 2016-2017
7 Informació de l'actualització de la composició de la Comissió de Formació Permanent
8 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
8.01 241/2015 Ratificació del Contracte Programa Besòs
8.02 4/2016 Memòries de modificació de les titulacions: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Biomèdica, Grau en Enginyeria de l’Energia, Grau en Enginyeria Química i Grau en Enginyeria de Materials
8.03 05/2016 Aprovació de les esmenes i modificacions a l'oferta de places dels estudis de grau i màster 2016-2017
8.04 06/2016 Aprovació de memòries de verificació: modificacions i reverificacions
8.05 7/2016 Aprovació d'altes, baixes i modificacions del registre d'associacions de la UPC
8.06 Informació sobre l’estat de tresoreria.
8.07 Informació sobre el procés de signatura d’actes.
8.08 08/2016 Ratificació de la modificació i pròrroga de l’encàrrec de gestió de la Fundació b_TEC.
8.09 09/2016 Aprovació de l’encàrrec de gestió de la Fundació Politècnica de Catalunya.
8.10 10/2016 Ratificació de les tarifes del CSUC per a l’any 2016.
8.11 11/2016 Aprovació de la separació de la UPC del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada
8.12 12/2016 Aprovació de la separació de la societat EUROFINS AMBIENTAL,SA i transmissió de l’acció a la Universitat de Lleida.
8.13 13/2016 Aprovació de les tarifes de la Facultat de Nàutica de Barcelona per a l’any 2016.
8.14 14/2016 Aprovació de la proposta de resolució d'ajuts per a l'organització de congressos de la UPC
8.15 15/2016 Aprovació de l'oferta de places de nou accés als estudis de doctorat per al curs 2016-2017
8.16 16/2016 Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de la recerca
8.17 17/2016 Aprovació de la normativa reguladora del personal vinculat UPC
8.18 18/2016 Aprovació del reglament del departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
8.19 19/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
8.21 20/2016 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (1a. convocatòria 2015 pel personal docent i investigador funcionari).
8.22 21/2016 Aprovació de la resolució del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2015) del personal investigador permanent doctor.
8.23 22/2016 Aprovació de la proposta d’assignació del complement per mèrits de recerca corresponent a l’estimació del recurs d’alçada presentat en relació a la convocatòria 2014 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal investigador permanent doctor.
8.24 23/2016 Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 1a. convocatòria 2012 d’avaluació de l’activitat investigador del personal docent i investigador funcionari.
8.25 24/2016 Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 1a. convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari.
8.26 25/2016 Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca, i reconeixement del corresponent tram per mèrits de recerca, en relació a l’esmena de la 1a. convocatòria 2012 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.
8.27 26/2016 Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca, i reconeixement del corresponent tram per mèrits de recerca, corresponent a l’estimació de recursos d’alçada presentats en relació a la 1a. convocatòria 2015 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.
8.28 27/2016 Aprovació de la modificacions de la RLT de PAS.
8.29 28/2016 Ratificació de l’Acord de la Mesa d’Universitats relatiu al Teletreball de PAS Funcionari.
8.30 29/2016 Ratificació de l’Acord de la Mesa d’Universitats relatiu a les permutes del PAS Funcionari.
8.32 30/2016 Aprovació del protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la UPC.
13 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtiques
13.04 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtiques