Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 3/2016 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors (16/02/2016 i 29/03/2016)
2 Informe del rector
3 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4 68/2016 Aprovació d'una declaració institucional sobre el cas d’Omid Kokabee
5 69/2016 Designació, a proposta del rector, dels membres de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la UPC
6 70/2016 Resolució convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2016-2017
7 71/2016 Resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/1
8 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
8.01 72/2016 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster 2016-2017
8.02 73/2016 Aprovació de la normativa acadèmica d'estudis de grau i màster
8.03 74/2016 Aprovació de memòries de verificació
8.04 75/2016 Aprovació memòria de doble titulació
8.05 76/2016 Aprovació de propostes d'estudis de la programació universitària 2017-2018
8.06 77/2016 Aprovació de l'acord per regular l'emissió de certificats de la UPC per a l'acreditació de coneixements de terceres llengües
8.07 78/2016 Aprovació d'altes al registre d'associacions de la UPC
8.08 Informació de l’estat de tresoreria
8.09 79/2016 Aprovació de l’escissió parcial d’UPCnet
8.10 80/2016 Aprovació de la separació de la UPC del CEIB
8.11 81/2016 Aprovació de la dissolució d’Innova 31
8.12 82/2016 Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC
8.13 83/2016 Aprovació de les tarifes de l’Anella Científica del CSUC per a l’any 2016
8.14 84/2016 Aprovació de la proposta d’adequació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya
8.15 85/2016 Sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya
8.16 86/2016 Aprovació de l’expedient d'alteració 001/16 del pressupost 2016
8.16a Informació dels convenis formalitzats durant l’any 2015
8.17 87/2016 Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de la recerca
8.18 88/2016 Aprovació de la sol.licitud de grup de recerca emergent
8.19 89/2016 Aprovació de la sol.licitud de congrés com a notable UPC
8.20 90/2016 Aprovació de la valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'exposició, articles sobre l'obra i capítols de llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2015
8.21 91/2016 Aprovació de la normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor
8.22 92/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Física
8.23 93/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Tecnologia de l'Arquitectura
8.24 94/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Projectes Arquitectònics
8.25 95/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
8.26 96/2016 Distribució de càtedres en atenció a prioritats estratègiques
8.27 97/2016 Procediment per a la distribució de les càtedres estratègiques reservades a ICREA Acadèmia
8.28 98/2016 Criteris i pesos de valoració de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA acadèmia
8.29 99/2016 Ordenació dels criteris de desempat de les sol·licituds de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA acadèmia
8.30 100/2016 Convocatòria 2016/1 del programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal
8.31 101/2016 Modificacions de la Relació de Llocs de Treball de PASi de la modificació dels organigrames de la UTGAE i de la UTGCVG