Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 7/2016 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25/10/2016 i 04/11/2016) - per revisar-les cal anar a les sessions corresponents
02 Informe del rector
03 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04a Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
04b 189/2016 Aprovació de la modificació de l’ordre del dia del Claustre Universitari es sessió ordinària de 20/12/2016
05 190/2016 Aprovació de l'informe de gestió de la Universitat
06 191/2016 Aprovació de nomenaments de membres del Consell del CCD
07 192/2016 Aprovació de l’acord que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament d’edificis
08 193/2016 Aprovació del pressupost 2017.
09 194/2016 Aprovació de l’acord pel manteniment dels avantatges d’UPC Alumni per a la comunitat universitària
10 195/2016 Aprovació del reglament d’UPC Alumni
11 196/2016 Aprovació de l'autorització de la transformació d'un director d'investigació a professorat agregat
12 197/2016 Aprovació de la unitat operativa Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona
13 198/2016 Aprovació de la creació del Departament de Representació Arquitectònica
14 199/2016 Aprovació de la supressió del Departament d’Enginyeria Textil i Paperera i modificació dels Departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria
15 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
15.01 200/2016 Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017-2018
15.02 201/2016 Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-18
15.03 202/2016 Aprovació del procediment per a l'encàrrec docent i el càlcul de les necessitats docents el curs 2017-2018
15.04 203/2016 Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-18
15.05 204/2016 Aprovació dels criteris a seguir, al curs 2017-18, amb els estudis de molt baixa demanda
15.06 205/2016 i 206/2016 Aprovació del canvi de nom dels títols afectats per sentència judicial
15.07 Informe de la matrícula de màsters
15.08 Informe d'universitat sobre el procés d'acreditació de les titulacions universitàries de grau i màster (convocatòries 2015 i 2016)
15.09 Informació sobre l’estat de tresoreria
15.10 207/2016 Aprovació de l'expedient 003/2016 d’alteració del pressupost 2016
15.11 208/2016 Aprovació de l'expedient 004/2016 d’alteració del pressupost 2016.
15.12 209/2016 Aprovació de la participació de la UPC en l'associació EES- UETP
15.13 210/2016 Aprovació de la sol.licitud de grup de recerca
15.14 211/2016 Aprovació de la memòria del programa de doctorat en Bioinformàtica (interuniversitari)
15.15 212/2016 Aprovació de la proposta de doctorat Honoris Causa
15.16 213/2016 Aprovació de la normativa de Càtedres d'Empresa
15.17 214/2016 Aprovació de la normativa de congressos notables
15.18 215/2016 Aprovació del reglament del departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
15.19 216/2016 Aprovació de la modificació del reglament del Consell de l'Estudiantat
15.20 217/2016 Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionamentde la Facultat de Matemàtiques i Estadísitica
15.21 218/2016 Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
15.22 219/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Representació Arquitectònica
15.23 220/2016 Aprovació de la convocatòria d'una plaça d'Agregat de l'Oferta Pública d'Ocupació del PDI de 2014
15.24 221/2016 Aprovació de la convocatòria de places d’Agregats de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI de 2016
15.25 222/2016 Aprovació de la modificació del reglament de selecció, provisió i contractació de professorat associat de la UPC i publicació del text refós
15.26 223/2016 Aprovació de la convocatòria de concursos d’accés al cos de Catedràtics d’Universitat (PDI-F)
15.27 224/2016 Aprovació de la convocatòria de concursos de promoció interna a places de Professorat Catedràtic (PDI-L)