Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 6/2016 de Consell de Govern (primera part)

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació de l'acta de la sessió de 06/10/2016 (per consultar-la cal anar a la sessió correponent)
2 Informe del rector
3 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5 147/2016 Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
6 148/2016 Aprovació de l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual
7 sense numeració Aprovació del reglament d'UPC Alumni
8 149/2016 Aprovació de l'adaptació del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat i dels procediments administratius tramitats per la UPC a partir de la LLei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
8a 150/2016 Rectificació de la modificació parcial dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de la UPC
9 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
9.24 151/2016 Aprovació de la resolució al recurs de reposició de l’Acord 70/2016, de 26 de maig, de resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques.
9.25 152/2016 Aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/02.
9.26 153/2016 Aprovació de la convocatòria 2016 del procés d’avaluació de l’activitat docent del PDI als efectes de reconeixement dels complements docents
9.27 154/2016 Aprovació de la proposta de nomenament de professorat emèrit.
9.28 155/2016 Renovació dels membres de la CSAPDIU.
9.29 156/2016 Renovació dels membres de la comissió d’apel·lació.
9.30 157/2016 Aprovació de la resolució de càtedres en atenció a prioritats estratègiques (ERC i ICREA)
9.31 158/2016 Aprovació de la resolució de la convocatòria 2016 al Programa de Promoció del PDI
9.32 159/2016 Aprovació de l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI 2016.
9.33 160/2016 Aprovació de la convocatòria 2016 del procés d’avaluació del règim de dedicació
9.34 161/2016 Aprovació de la resolució de la convocatòria de la carrera horitzontal del professorat associat.
9.35 162/2016 Aprovació de la resolució de la convocatòria d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal Investigador Ramón y Cajal 2016/01.
9.36 163/2016 Aprovació de la convocatòria 2016-2017 del procés d’avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (1r. Quadrimestre).
9.37 164/2016 Autorització per la transformació de contracte de Directora d’investigació de Professora agregada.
9.38 Informació de la 2a convocatòria 2016 de concursos de selecció de professorat agregat.
9.44 165/2016 Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals docents.
9.45 166/2015 Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals de gestió.