Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 5/2017 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2017/05/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2 Informe del rector
3 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5 Informació sobre els Estats financers agregats exercici 2016
6 CG/2017/05/03 Aprovació de l'esmena a l'Acord de Consell de Govern 137/2017, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de pròrroga del nomenament de professorat emèrit del Sr. Luis Basánez Villaluenga
7 CG/2017/05/04 Aprovació de l'esmena a l'Acord de Consell de Govern 138/2017, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la proposta de pròrroga del nomenament de professorat emèrit del Sr. Albert Corominas Subias
8 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de docència i estudiantat
8.1 CG/2017/05/06 Aprovació de la programació universitària 2017-2018
8.2 Informació de la proposta d'estudis de la programació universitària 2018-2019
8.3 CG/2017/05/07 Aprovació de l’actualització del Manual d'Avaluació Docent.
8.4 CG/2017/05/08 Aprovació de l'acord per l'admissió de refugiats als estudis de grau i màster, i ajuts a la matrícula
8.5 Informació sobre accés i matrícula de grau i màster
8.6 Informació sobre inserció laboral (AQU)
8.7 CG/2017/05/09 Sol·licitud d'alta al registre d'associació a la UPC
8.8 CG/2017/05/10 Aprovació fe d'errates del document d'Activitats objecte de reconeixement (Acord 102/2017 CG )
9 CG/2017/05/05 Aprovació de la modificació dels criteris de la convocatòria FI 2018
10 Ratificació d’acords i informació de la Comissió d’economia i infraestructures
10.1 Informació de l’estat de tresoreria.
10.2 CG/2017/05/11 Aprovació de l’expedient 002/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC
10.3 CG/2017/05/12 Aprovació de l’expedient 003/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC.
10.4 CG/2017/05/13 Aprovació de l’expedient 004/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC.
10.5 CG/2017/05/14 Aprovació de la proposta de participació en l'Associació NUGENIA .
10.6 CG/2017/05/15 Aprovació de la proposta de participació en l'Associació FUSENET.
10.7 Informació dels convenis formalitzats durant l’any 2016.
11 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de recerca
11.1 CG/2017/05/16 Aprovació de la priorització provisional ajuts contractació FPI-UPC
11.2 CG/2017/05/17 Aprovació de la normativa de congressos notables
11.3 CG/2017/05/18 Aprovació de la creació del Centre Específic de Recerca: IDEAI - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence
11.4 CG/2017/05/19 Aprovació de la resolució definitiva dels guanyadors dels premis extraordinaris de Doctorat 2017
11.5 CG/2017/05/20 Aprovació de la modificació de la normativa de grups de recerca de la UPC.
12 CG/2017/05/02 Ratificació de la modificació dels Estatuts socials i del general partnership agreement de la societat Kic Innoenergy SE
13 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de desenvolupament estatutari
13.1 CG/2017/05/21 Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials
13.2 CG/2017/05/22 Informe favorable sobre la modificació del patronat de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
14 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de personal i acció social
14.1 CG/2017/05/23 Aprovació de la resolució de l’assignació del complement addicional per mèrits de recerca. 1a Convocatòria 2017 pel personal docent i investigador contractat.
14.2 CG/2017/05/24 Aprovació de la resolució de l’assignació del complement per mèrits de recerca. Convocatòria 2017 pel personal docent i investigador contractat.
14.3 CG/2017/05/25 Aprovació de la resolució de l’assignació del complement addicional per mèrits de recerca. Convocatòria 2016 pel professorat agregat interí.
14.4 CG/2017/05/26 Aprovació de la resolució de l’assignació del complement per mèrits de recerca. Convocatòria 2016 pel professorat agregat interí.
14.5 CG/2017/05/27 Aprovació de la resolució de l’assignació del complement addicional per mèrits de recerca. Convocatòria 2017 pel professorat agregat interí.
14.6 CG/2017/05/28 Aprovació de la resolució de l’assignació del complement per mèrits de recerca. Convocatòria 2017 pel professorat agregat interí.
14.7 CG/2017/05/29 Modificació dels efectes econòmics de trams addicionals de recerca reconeguts a la convocatòria del PDI contractat (2016), d’acord amb la sentència 40/2017.
14.8 CG/2017/05/30 Modificació dels efectes econòmics de trams bàsics de recerca reconeguts a la convocatòria del PDI contractat (2016), d’acord amb la sentència 40/2017.
14.9 CG/2017/05/31 Aprovació de la resolució d’assignació del complement addicional per mèrits de recerca per estimació de recurs d’alçada. 1a Convocatòria 2016 pel personal docent i investigador funcionari.
14.10 CG/2017/05/32 Aprovació de la convocatòria 2017-2018 del procés d’avaluació del professorat PDI lector als efectes de pròrroga de contractes. (1r. Quadrimestre)
14.11 CG/2017/05/33 Modificació de la RLT de PAS
14.12 CG/2017/05/34 Ampliació de l’Oferta d’Ocupació Pública de PAS
14.13 CG/2017/05/35 Reglament de la Comissió d’Apel·lació.
14.14 CG/2017/05/36 Aprovació de la convocatòria 2017 del procés d’avaluació del règim de dedicació.
14.15 CG/2017/05/37 Aprovació de la convocatòria 2017 del procés d’avaluació de l’activitat docent del PDI als efectes de reconeixement dels complements docents.
14.16 CG/2017/05/38 Modificació tram addicional de recerca en aplicació de la sentència 40/2017
14.17 CG/2017/05/39 Aprovació de la resolució de l'avaluació dels complements addicionals docents.
14.18 CG/2017/05/40 Aprovació de la resolució de l'avaluació dels complements addicionals de gestió
15 Torn obert d’intervencions