Vés al contingut (premeu Retorn)

Agost 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

0. Ordre del dia  Informat


1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (26/05/2016)
2. Informe del rector
3. Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4. Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5. Aprovació d’una declaració institucional sobre la reforma horària
6. Informe i aprovació dels comptes de l’exercici 2015 de les Fundacions CIT, CIM, Parcs i Innova31
7. Informació sobre la memòria de prevenció de riscos laborals
8. Informe sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat
9. Informe de situació de la plantilla del PAS
10. Aprovació de la dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)
11. Aprovació de la creació de la Federació UPC‐Camins‐BarcelonaTech
12. Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió de Docència i Estudiantat
12.01 Aprovació de la Programació universitària definitiva 2016‐2017
12.02 Aprovació dels criteris de viabilitat dels estudis de nova implantació per al curs 2017‐2018
12.03 Aprovació de memòries de verificació
12.04 Aprovació de la doble titulació Màster en intervenció sostenible en el medi construït (MISMeC ‐ ETSAV) i el Màster en ciència i tecnologia de la
sostenibilitat (MCTS‐IS.UPC)
12.05 Aprovació de l'encàrrec docent definitiu 2016‐2017
12.06 Aprovació de l’esmena del Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs 2016‐2017
12.07 Aprovació de les activitats objecte de reconeixement
12.08 Aprovació de la relació d'activitats de lliure elecció objecte de reconeixement als plans d'estudis de 1r i/o 2n cicles
12.09 Informe sobre els criteris d'assignació de les beques de col∙laboració a departaments
12.10 Aprovació de la programació de formació permanent 2015‐2016
12.11 Aprovació de la programació de formació permanent 2016‐2017
12.12 Aprovació de la doble titulació del Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació (EPSEB) i el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (EUNCET)
12.13 Aprovació de la Normativa i el calendari acadèmic 2016‐17 d'EEBE
12.14 Aprovació de la sol∙licitud d'alta i baixa al registre d'Associacions de la UPC
Comissió d'Economia i Infraestructures
12.15 Informació de l’estat de tresoreria.
12.16 Informació del seguiment del pressupost
12.17 Informe sobre les spin‐off participades de la UPC
12.18 Informe d’Auditoria de l’exercici 2015 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l’exercici de 2015 de la UPC.
12.19 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l’exercici 2015
12.20 Aprovació de la normativa econòmica associada a la matrícula pel curs 2016‐2017.
12.21 Aprovació de les tarifes pel curs 2016‐2017
12.22 Aprovació de la participació de la UPC en l’Associació Agroforum
12.23 Aprovació de la creació de la societat Mitic Solution, SL i de la participació de la UPC en la mateixa.
12.24 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de monitoratge vinculat al servei d'esports.
12.25 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels plans d'autoprotecció dels edificis de la UPC
Comissió de Recerca
12.26 Informació sobre la convocatòria 2016 de Premis Extraordinaris de Doctorat
12.27 Aprovació de les sol∙licituds d'intensificació de la recerca
12.28 Aprovació de la contractació d'investigador distingit
12.29 Aprovació dels criteris de priorització dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI‐2017)
12.30 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat
12.31 Aprovació de la normativa de doctorats Honoris Causa
12.32 Aprovació de propostes de nous programes de doctorat
12.33 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2016‐2017
Comissió de Desenvolupament Estatutari
12.34 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
12.35 Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
12.36 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Comissió de Personal i Acció Social
12.37 Aprovació de nomenaments de professorat emèrit.
12.38 Aprovació de modificacions de la RLT de PAS
12.39 Aprovació de l'actualització del sistema de punts de l'activitat acadèmica del PDI.
12.40 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement bàsic docent.
12.41 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement bàsic de recerca (Sexennis PDIF 2015).
12.42 Aprovació de la resolució de l'assignació del complement bàsic de recerca PDI Laboral (convocatòria 2016)
12.43 Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca PDI Laboral (1a.convocatòria 2016)
12.44 Aprovació d'una vinculació temporal de la docència
12.45 Informació sobre la substitució d’un membre de la CSAPDIU
12.46 Aprovació del III Pla d'Igualtat de Gènere de la UPC
12.47 Informació sobre la contractació de professorat visitant
13. Torn obert d'intervencions.