Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 4/2016 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (consultar sessió de 26/05/2016)
02 Informe del rector
03 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
05 102/2016 Aprovació d'una declaració institucional sobre la reforma horària
06 103/2016 Informe i aprovació dels comptes de l’exercici 2015 de les Fundacions CIT, CIM, Parcs i Innova31
07 Informació sobre la memòria de prevenció de riscos laborals
08 Informe sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat
09 Informe de situació de la plantilla del PAS
10 104/2016 Aprovació de la dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)
11 105/2016 Aprovació de la creació de la Federació UPC-Camins-BarcelonaTech
12 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
12.01 106/2016 Aprovació de la Programació universitària definitiva 2016‐2017
12.02 107/2016 Aprovació dels criteris de viabilitat dels estudis de nova implantació per al curs 2017‐2018
12.03 108/2016 Aprovació de memòries de verificació
12.04 109/2016 Aprovació de la doble titulació Màster en intervenció sostenible en el medi construït (MISMeC ‐ ETSAV) i el Màster en ciència i tecnologia de la sostenibilitat (MCTS‐IS.UPC)
12.05 110/2016 Aprovació de l'encàrrec docent definitiu 2016‐2017
12.06 111/2016 Aprovació de l’esmena del Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs 2016‐2017
12.07 112/2016 Aprovació de les activitats objecte de reconeixement
12.08 113/2016 Aprovació de la relació d'activitats de lliure elecció objecte de reconeixement als plans d'estudis de 1r i/o 2n cicles
12.09 Informe sobre els criteris d'assignació de les beques de col∙laboració a departaments
12.10 114/2016 Aprovació de la programació de formació permanent 2015‐2016
12.11 115/2016 Aprovació de la programació de formació permanent 2016‐2017
12.12 116/2016 Aprovació de la doble titulació del Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació (EPSEB) i el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (EUNCET)
12.13 117/2016 Aprovació de la Normativa i el calendari acadèmic 2016‐17 d'EEBE
12.14 118/2016 Aprovació de la sol∙licitud d'alta i baixa al registre d'Associacions de la UPC
12.15 Informació sobre l’estat de tresoreria.
12.16 Informació del seguiment del pressupost
12.17 Informe sobre les spin‐off participades de la UPC
12.18 119/2016 Informe d’Auditoria de l’exercici 2015 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l’exercici de 2015 de la UPC.
12.19 120/2016 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l’exercici 2015
12.20 121/2016 Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica de grau i màster
12.21 122/2016 Aprovació de les tarifes pel curs 2016‐2017
12.22 123/2016 Aprovació de la participació de la UPC en l’Associació Agroforum
12.23 124/2016 Aprovació de la creació de la societat Mitic Solution, SL i de la participació de la UPC en la mateixa.
12.24 125/2016 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de monitoratge vinculat al servei d'esports.
12.25 126/2016 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels plans d'autoprotecció dels edificis de la UPC
12.26 Informació sobre la convocatòria 2016 de Premis Extraordinaris de Doctorat
12.27 127/2016 Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de la recerca
12.28 128/2016 Aprovació de la contractació d'investigador distingit
12.29 129/2016 Aprovació dels criteris de priorització dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2017)
12.30 130/2016 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat
12.31 131/2016 Aprovació de la normativa de doctorats Honoris Causa
12.32 132/2016 Aprovació de propostes de nous programes de doctorat
12.33 133/2016 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2016-2017
12.34 134/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
12.35 135/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
12.36 136/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
12.37 137/2016 Aprovació de nomenaments de professorat emèrit.
12.38 138/2016 Aprovació de modificacions de la RLT de PAS
12.39 139/2016 Aprovació de l'actualització del sistema de punts de l'activitat acadèmica del PDI.
12.40 140/2016 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement bàsic docent.
12.41 141/2016 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement bàsic de recerca (Sexennis PDIF 2015).
12.42 142/2016 Aprovació de la resolució de l'assignació del complement bàsic de recerca PDI Laboral (convocatòria 2016)
12.43 143/2016 Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca PDI Laboral (1a.convocatòria 2016)
12.44 144/2016 Aprovació d'una vinculació temporal de la docència
12.45 Informació sobre la substitució d’un membre de la CSAPDIU
12.46 145/2016 Aprovació del III Pla d'Igualtat de Gènere de la UPC
12.47 Informació sobre la contractació de professorat visitant