Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 2/2017 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (16/02/2017) Nota: per consultar-la cal anar a la sessió correponent
02 Informe del rector
03 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
04a 29/2017 Aprovació de la delegació en la Comissió Permanent de Consell de Govern de l’aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari a celebrar el proper mes de maig de 2017
06 Aprovació d'una carta de suport per a la creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per part de les empreses catalanes a l'exterior
07 30/2017 Aprovació de la Memòria de Prevenció de Riscos Laborals any 2016
8 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
8.01 31/2017 Aprovació de la memòria de dobles titulacions de màsters de l'ETSEIB
8.02 32/2017 Aprovació dels programes de formació permanent del curs 2016-17
8.03 33/2017 Aprovació del desplegament de la normativa d'adaptació dels plans d'estudis de l'EEBE
8.04 Informació sobre l’estat de tresoreria
8.05 Informació addicional al pressupost de capítol 1
8.06 34/2017 Aprovació de l’expedient d'alteració 005/16 del pressupost 2016.
8.07 35/2017 Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC
8.08 36/2017 Aprovació del tancament provisional pressupost 2016.
8.09 37/2017 Aprovació dels preus dels nous programes de la Fundació Politècnica de Catalunya.
8.10 38/2017 Aprovació de la 2a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC.
8.11 39/2017 Aprovació de la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC.
8.12 40/2017 Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya.
8.13 41/2017 Aprovació de les sol.licituds de congressos notables, i de doble pertinença a grup de recerca
8.14 42/2017 Aprovació de la modificació de la relació de seccions departamentals del Departament d’Enginyeria Química.
8.15 43/2017 Aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’Institut de Tècniques Energètiques.
8.16 51/2017 Informe del reglament del patronat de l’Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa.
8.17 44/2017 Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
8.18 45/2017 Aprovació del reglament d’organització i funcionament del departament de Matemàtiques.
8.19 46/2017 Aprovació de la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques.
8.20 47/2017 Aprovació de la Convocatòria 2016-2017 del procés d'avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (2n.quadrimestre)
8.21 48/2017 Aprovació de l'Estimació de recurs d'alçada del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2016)
8.22 49/2017 Aprovació de l'Estimació de recurs d'alçada presentat en relació a la 1a.convocatòria 2016 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.
8.23 50/2017 Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (Sexennis CNEAI convocatòria 2015) per estimació de recurs.