Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 1/2017 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
01 Aprovació de l’acta de les sessions anteriors (25/10/2016-04/11/2016-15/12/2016); Nota: per consultar-la cal anar a la sessió correponent
02 Informe del rector al Consell de Govern
03 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
05 1/2017 Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
06 Actualització de les competències dels membres del Consell de Direcció
07 2/2017 Aprovació del canvi de titularitat del centre universitari EUNCET
08 3/2017 Aprovació del canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
09 4/2017 Aprovació de la participació de la UPC en l'associació Mineral Processing and extractive metallurgy for mining and recycling innovation association (PROMETIA)
10 5/2017 Correcció d’errades de l’Acord 199/2016, de supressió del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera i modificació dels Departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria
11 6/2017 Aprovació de la supressió del departament de Construccions Arquitectòniques II i de modificació del departament de Tecnologia de l’Arquitectura
12 7/2017 Pla d'internacionalització de la UPC 2017-2021
13 Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
13.01 8/2017 Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
13.02 9/2017 Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Institut de Ciències de l'Educació
13.03 10/2017 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
13.04 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtiques (punt retirat de l'ordre del dia)
13.05 11/2017 Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster 2016-2017
13.06 12/2017 Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-2018
13.07 13/2017 Aprovació de l'acord respecte els informes de les unitats per a l'avaluació docent de professorat
13.08 14/2017 Aprovació de l'encàrrec docent per al curs 2017-18
13.09 Informació sobre l’estat de tresoreria
13.10 15/2017 Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_ TEC
13.11 16/2017 Ratificació de les tarifes del CSUC per l'any 2017
13.12 17/2017 Aprovació de la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC
13.13 18/2017 Aprovació de les places de nou accés als programes de doctorat per al curs 2017-2018
13.14 19/2017 Aprovació de la modificació a la Normativa d congressos notables
13.15 20/2017 Aprovació de la resolució de l’avaluació de l’activitat investigador del professorat funcionari (sexennis CNEAI- convocatòria 2015).
13.16 21/2017 Aprovació de la resolució del complement per mèrits de recerca del personal investigador permanent doctor (convocatòria 2016).
13.17 22/2017 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (2a convocatòria 2016 pel personal docent i investigador funcionari).
13.18 23/2017 Aprovació de l’estimació del recurs d’alçada presentat en relació a la 1a convocatòria 2016 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat. Mèrits addicional de Recerca
13.19 24/2017 Aprovació de l’estimació del de recurs d’alçada presentat en relació a la 1a convocatòria 2016 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat. Mèrits de Recerca
13.20 25/2017 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
13.21 26/2017 Aprovació de la resolució de la convocatòria de Mobilitat Externa del PDI 2016-2
13.22 27/2017 Aprovació de la convocatòria de Mobilitat Externa del PDI 2017-1
13.23 28/2017 Aprovació de la convocatòria de Llicències Sabàtiques del PDI 2017