Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 08/2018 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2018/09/01 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (reunions de 20/11/2018)
2 Informe del rector
3 Informació de nomenaments i cessaments de càrrecs i canvis de membres i representants
4 CG/2018/09/02 Aprovació de l’informe de gestió de la universitat
5 Informació sobre la proposta d’acord de Composició de la Comissió d’Estatuts
6 CG/2018/09/03 Aprovació del programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia 2020-2021
7 Comissió de Personal i Acció Social
7.1 CG/2018/09/04 Aprovació de la resolució del Programa de Carrera Horitzontal de Professorat Associat
7.2 CG/2018/09/05 Aprovació de la convocatòria del Règim de Dedicació 2018
7.3 CG/2018/09/06 Aprovació de la resolució de la convocatòria de mobilitat 2018-2
7.4 CG/2018/09/07 Aprovació de la modificació de la normativa dels permisos i llicències acadèmiques superiors a 3 mesos: les llicències sabàtiques i permisos de mobilitat de PDI i publicació del text refós
7.5 CG/2018/09/08 Aprovació de la convocatòria de llicències sabàtiques 2019-2020
7.6 CG/2018/09/09 Aprovació de la convocatòria de mobilitat 2019-1
7.7 CG/2018/09/10 Aprovació de la resolució de la convocatòria d’exempcions docents per a la intensificació de la recerca després d’un permís maternal
7.8 CG/2018/09/11 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de PAS
7.9 CG/2018/09/12 Aprovació de l’Oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de PAS
7.10 CG/2018/09/13 Acord d’adopció de criteris d’acreditació de l’activitat professional en la contractació de Professorat Associat (Punt retirat)
7.11 CG/2018/09/14 Ratificació dels Acords de la Mesa d’universitats, la Mesa Negociadora del Conveni de PDI Laboral i la Mesa Negociadora del Conveni de PAS Laboral de 6 de novembre de 2018
7.12 CG/2018/09/15 Aprovació de l'autorització per a la modificació del vincle de Director d’Investigació a Professorat Agregat
7.13 CG/2018/09/16 Aprovació de la distribució de places de professorat Lector
7.14 CG/2018/09/17 Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (Sexennis CNEAI_convocatòria 2017)
8 Comissió de Docència i Estudiantat
8.1 CG/2018/09/18 Aprovació de l’actualització de la programació universitària 2019-2020
8.2 CG/2018/09/19 Aprovació de la proposta de programació universitària 2020-2021
8.3 CG/2018/09/20 Aprovació de la proposta de modificació de la càrrega lectiva del Treball Final de Grau dels estudis del Grau en Òptica i Optometria
8.4 CG/2018/09/21 Aprovació dels criteris de resolució de les beques de col·laboració
8.5 CG/2018/09/22 Aprovació de la normativa de les beques d’aprenentatge (Punt retirat)
9 Comissió de Recerca
9.1 CG/2018/09/23 Aprovació de la resolució de la convocatòria d'ajuts de contractació FPI-UPC
9.2 Informació sobre l'activitat de les càtedres d'empresa vigents a la UPC (curs 2016/2017)
10 Comissió d’Economia i Infraestructures
10.1 Informació de l’estat de tresoreria
10.2 CG/2018/09/24 Aprovació de l’expedient 004/2018 d’alteració del pressupost 2018 de la UPC
10.3 CG/2018/09/25 Aprovació del pressupost 2019 de la UPC.
10.4 CG/2018/09/26 Aprovació de la participació de la UPC en la Spin-off: Dattium Technology S.L.
10.5 CG/2018/09/27 Aprovació de la desvinculació de la UPC del "Consorci de Serveis a les Persones", adscrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
10.6 Informe sobre el Registre d'Entitats Participades de la UPC (REP-UPC).
10.7 Informe sobre els convenis formalitzats durant l'any 2017.
10.8 Directrius per a la reducció i gestió de la morositat a la UPC.
10.9 CG/2018/09/28 Aprovació de la participació de la UPC en la fundació EURECAT.
11 Torn obert d’intervencions