Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 07/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/07/01 Aprovació de l’acta de les sessions anteriors (reunió de 8/10/2019 i 14/11/2019)
2 Informe del rector
3 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
4 CG/2019/07/02 Aprovació de l’acord de creació de “l’Espai UPC Sènior”
5 CG/2019/07/03 Aprovació de l’informe de gestió de la Universitat 2019
6 CG/2019/07/04 Aprovació de la creació de l’Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech)
7 CG/2019/07/05 Aprovació de l'Estratègia de cooperació 2021
8 CG/2019/07/06 Aprovació de la transmissió d’un dret de superfície en terrenys del Campus Diagonal-Besòs
9 CG/2019/07/07 Inclusió d’un punt a l’ordre del dia del Claustre Universitari del 18 de desembre sobre el compromís de la UPC amb la transició energètica
10 CG/2019/07/08 Inclusió d’un punt a l’ordre del dia del Claustre Universitari del 18 de desembre sobre l’ajornament de l’elecció dels membres de la Comissió de Revisió del Estatuts de la UPC
11 Comissió de Docència i Estudiantat
11.1 Informe de la matrícula de nou accés als màsters UPC 2019-2020
11.2 Informe sobre el rendiment acadèmic de l’estudiantat: abandonament el 1r any d’estudis
11.3 CG/2019/07/09 Aprovació de la programació universitària definitiva 2019-2020
11.4 CG/2019/07/10 Aprovació de l’actualització de la programació universitària 2020-2021
11.5 CG/2019/07/11 Aprovació de l’oferta de places de nou accés als estudis UPC 2020-2021
11.6 CG/2019/07/12 Aprovació de l’actualització de la programació universitària dels estudis de doctorat
11.7 CG/2019/07/13 Aprovació de les memòries de verificació d’estudis de doctorat
11.8 CG/2019/07/14 Aprovació de la proposta de programació universitària 2021-2022
11.9 CG/2019/07/15 Aprovació dels criteris de programació universitària UPC
11.10 CG/2019/07/16 Aprovació de modificacions d’itineraris de doble titulació UPC
11.11 CG/2019/07/17 Aprovació de l’assignació de docència als centres UPC 2020-2021
11.12 CG/2019/07/18 Aprovació de mesures de suport a l’acció tutorial UPC
11.13 CG/2019/07/19 Aprovació del marc regulador de les beques-salari UPC
11.14 CG/2019/07/20 Aprovació del Reglament del Registre d'Associacions de la Universitat Politècnica de Catalunya
11.15 CG/2019/07/21 Aprovació del reglament UPC-Alumni
11.16 CG/2019/07/22 Aprovació d’alta al registre d’associacions UPC
12 Comissió de Recerca
12.1 CG/2019/07/23 Aprovació de les sol·licituds d’intensificació de la recerca.
13 Comissió d’Economia i Infraestructures
13.1 Informació de l’estat de tresoreria
13.2 CG/2019/07/24 Aprovació de l’ expedient d’Alteració de Pressupost 003/2019
13.3 CG/2019/07/25 Aprovació del Pressupost de la UPC 2020
13.4 CG/2019/07/26 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del subministrament de material d’oficina a preus unitaris
13.5 Informació dels contractes pluriennals aprovats per gerència durant l’exercici 2019
13.6 Informació sobre els convenis formalitzats durant l'any 2018
13.7 CG/2019/07/27 Acord del Consell de Govern per a la reducció del consum d’envasos i elements de plàstic d’un sol ús a la Universitat Politècnica de Catalunya
13.8 CG/2019/07/28 Aprovació del Pla d’Actuacions del Centre de Cooperació per al Desenvolupament
13.9 Presentació de + UPC
13.10 CG/2019/07/29 Aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 2020
13.11 CG/2019/07/30 Aprovació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
13.12 CG/2019/07/31 Aprovació de l’encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació bTEC Campus Diagonal-Besòs
13.13 CG/2019/07/32 Aprovació de l’acord d’actuacions específiques sobrevingudes i urgents en matèria d’infraestructures
13.14 CG/2019/07/33 Aprovació del Reglament del registre general de la UPC
13.15 CG/2019/07/34 Aprovació de la normativa reguladora de les entitats vinculades de recerca (EVR) de la UPC
13.16 CG/2019/07/35 Aprovació de la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i innovació (Parc UPC) a favor de les empreses/entitats que es relacionen
14 Comissió de Personal i Acció Social
14.1 CG/2019/07/36 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
14.2 CG/2019/07/37 Aprovació de l’autoinforme per a la renovació de l’acreditació del Manual d’avaluació docent
14.3 CG/2019/07/38 Aprovació de la convocatòria del Règim de Dedicació 2019
14.4 CG/2019/07/39 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (Convocatòria 2019 per al Personal Docent i Investigador Funcionari)
14.5 CG/2019/07/40 Aprovació del Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC
14.6 CG/2019/07/41 Aprovació de la normativa reguladora de l’acreditació de la desvinculació acadèmica
14.7 CG/2019/07/42 Aprovació de la resolució de la convocatòria del Programa d’exempcions docents per a la intensificació en recerca després d’un permís maternal (convocatòria 2019)
14.8 CG/2019/07/43 Aprovació de la resolució de la Convocatòria del Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC 2018/2019
14.9 CG/2019/07/44 Aprovació de la distribució de places de captació de professorat 2020
14.10 CG/2019/07/45 Aprovació de la resolució de la Convocatòria dels permisos de mobilitat externa del PDI 2019-2
15 Torn obert d’intervencions