Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 06/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/06/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (reunió de 08/10/2019)
2 Informe del rector
3 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
4 CG/2019/06/02 Aprovació de l’ordre del dia de la sessió del Claustre Universitari de 18 de desembre
5 CG/2019/06/03 Aprovació del canvi de nom del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
6 CG/2019/06/04 Ratificació de l'acord conjunt del Consell de direcció, els directors i directores, degans i deganes de centre i del Consell de l'estudiantat referent a les mesures per a garantir a l’estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya la possibilitat d'accedir a l'avaluació única al final del primer quadrimestre del curs actual
7 CG/2019/06/05 Aprovació de la renovació dels membres de la CSAPDIU
8 Per la millora de la pràctica democràtica i de la transparència a la UPC (punt inclòs a proposta de membres del Consell de Govern)
9 Comissió de Personal i Acció Social
9.1 CG/2019/06/06 Aprovació de la revisió de l’Acord d’actualització del sistema de punts d’activitat acadèmica del PDI
9.2 CG/2019/06/07 Convocatòria 2019 del procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) als efectes del reconeixement dels complements docents
9.3 CG/2019/06/08 Aprovació de la resolució d'avaluació del complement addicional docent. Convocatòria 2018
9.4 CG/2019/06/09 Aprovació de la resolució d'avaluació del complement addicional de gestió. Convocatòria 2018
10 Comissió de Recerca
10.1 CG/2019/06/10 Aprovació de la proposta de resolució per la convocatòria d'ajuts de contractació FPI-UPC
11 Torn obert d’intervencions