Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 06/2018 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Petició d'inclusió d'un punt en l'ordre del dia, a l'empara de l'art. 7.2 del Reglament, per part d'Alejandro Adán
2 CG/2018/07/01 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (reunions de 21 i 27 de juny)
3 Informe del rector
4 Informació sobre les novetats del web Govern UPC
5 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
6 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
7 CG/2018/07/02 Aprovació de mesures per al control del plagi en la documentació acadèmica de la UPC
8 CG/2018/07/03 Aprovació del nomenament d'un representant del Consell de Govern al Consell Social
9 CG/2018/07/04 Aprovació de l’ordre del dia del Claustre Universitari de 18 de desembre
10 CG/2018/07/05 Aprovació de la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual - Punt posposat a la següent reunió
11 CG/2018/07/06 Aprovació de l'extinció de l’Acord 46/2017 sobre la suspensió excepcional de processos electorals en els departaments RMEE, MMT, EM i MF
12 CG/2018/07/07 Aprovació de la concessió de medalles d’or i de plata de la Universitat Politècnica de Catalunya - Punt posposat
13 CG/2018/07/08 Aprovació de la renovació de membres de la CSAPDIU.
14 CG/2018/07/09 Aprovació de la renovació de membres de la Comissió d’Apel·lació
15 CG/2018/07/10 Aprovació de l'acord d’adopció de criteris d’acreditació de l’activitat professional en la contractació de professorat associat - Punt posposat
16 CG/2018/07/11 Aprovació de la dissolució i liquidació de la societat Agencia de Acreditación FGUPM UPC de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnològica, S.L
17 CG/2018/07/12 Resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca (convocatòria 2018 pel personal docent i investigador funcionari)
18 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Desenvolupament Estatutari
18.1 CG/2018/07/13 Aprovació de la modificació del Reglament de l’ETSECCPB
18.2 CG/2018/07/14 Aprovació de la modificació del Reglament del Consell de Govern - Punt posposat a la següent reunió
19 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Personal i Acció Social
19.1 CG/2018/07/15 Aprovació de la resolució de l’avaluació del Complement addicional de recerca (1a convocatòria 2018 per al PDI laboral).
19.2 CG/2018/07/16 Aprovació de la resolució de l’avaluació del Complement de recerca (1a convocatòria 2018 per al PDI laboral).
19.3 CG/2018/07/17 Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals docents. Convocatòria 2017.
19.4 CG/2018/07/18 Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals de gestió. Convocatòria 2017.
19.5 CG/2018/07/19 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
19.6 CG/2018/07/20 Aprovació de l'esmena de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per al 2016
19.7 CG/2018/07/21 Aprovació de l'esmena de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per al 2017
19.8 CG/2018/07/22 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per al 2018
19.9 CG/2018/07/23 Aprovació de la convocatòria 2018 del procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UPC als efectes de reconeixement dels complements docents.
19.10 CG/2018/07/24 Aprovació de la convocatòria 2018-2019 (1r quadrimestre) del procés d’avaluació del professorat lector als efectes de pròrroga de contractes.
19.11 CG/2018/07/25 Aprovació de la modificació de la normativa d’avaluació dels mèrits addicionals de gestió
19.12 CG/2018/07/26 Aprovació de la resolució de la convocatòria d’estabilització 2018-1
19.13 CG/2018/07/27 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professorat emèrit del Dr. Xambó
20 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Docència i Estudiantat
20.1 CG/2018/07/28 Actualització de l'oferta de places dels estudis de grau i màster, Curs 2018-2019
20.2 CG/2018/07/29 Actualització de la proposta d'estudis de la programació universitària, Curs 2019-2020
20.3 CG/2018/07/30 Aprovació de la modificació de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (NAGRAMA), Curs 2018-2019
20.4 CG/2018/07/31 Aprovació de la modificació dels Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (NAGRAMA)
20.5 CG/2018/07/32 Aprovació de l'acord per a l'admissió de refugiats al estudis de grau i màster i ajuts a la matrícula
20.6 CG/2018/07/33 Aprovació de la convocatòria d'ajuts per circumstàncies sobrevingudes
20.7 CG/2018/07/34 Aprovació de la modificació de les activitats objecte de reconeixement 2018-2019
20.8 CG/2018/07/35 Aprovació de les Bases de la convocatòria del Premi d'Associacions de la UPC
20.9 Informació sobre l'accés i la matrícula del curs 2018-2019
21 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Recerca
21.1 Informació de la resolució de la convocatòria d'ajuts a l'edició i publicació de revistes digitals de recerca en accés obert de la UPC
21.2 CG/2018/07/36 Aprovació del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC
21.3 CG/2018/07/37 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC
21.4 CG/2018/07/38 Aprovació de la modificació de la programació de doctorat curs 2018-2019: Oferta de Places. Acord CG/2018/01/20
21.5 CG/2018/07/39 Aprovació de la sol·licitud d'Intensificació a la recerca del Sr. José Luis Cortina Pallàs
21.6 Informe d'indicadors de l'activitat de recerca: punts PAR i PATT
21.7 Informació de la sol·licituds de participació en dos grups de recerca
21.8 CG/2018/07/40 Informe de la relació de guanyadors del Premis Extraordinaris de doctorat (convocatòria 2018)
22 Comissió d’Economia i Infraestructures
22.1 Informació de l’estat de tresoreria
22.2 CG/2018/07/41 Aprovació de l’expedient 003/2018, d’alteració del pressupost 2018 de la UPC
22.3 CG/2018/07/42 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2017 de l’entitat del Grup UPC: Fundació Centre CIM
22.4 CG/2018/07/43 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals consolidats de la UPC de l’exercici 2017
22.5 CG/2018/07/44 Aprovació de la fusió de la Fundació CTM Centre Tecnològic i la Fundació Eurecat
22.6 CG/2018/07/45 Aprovació de la modificació del dret de superfície de la UPC al Parc Mediterrani de la Tecnologia
22.7 CG/2018/07/46 Aprovació de la modificació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions de la UPC per als exercicis 2019-2020
22.8 CG/2018/07/47 Aprovació de la despesa pluriennal del servei de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis (extinció i detecció) de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’ any 2019-2020 (Punt per ratificar a la propera reunió)
22.9 CG/2018/07/48 Aprovació de la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i innovació (Parc UPC) a favor de les empreses/entitats que es relacionen
22.10 CG/2018/07/49 Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: NEARBY COMPUTING, S.L.
22.11 CG/2018/07/50 Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: MITIGA SOLUTIONS, S.L.
22.12 CG/2018/07/51 Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: ELEM BIOTECH S.L.
22.13 CG/2018/07/52 Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: ICARIA MEDICAL, S.L.
22.14 CG/2018/07/53 Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: APPLIED RESEARCH FOR DEVELOPMENT, S.L.
22.15 CG/2018/07/54 Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: E-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS, S.L.
22.16 CG/2018/07/55 Aprovació de la venda del 2,5% de la Participació de la UPC a la societat Talaia Networks, S.L.
23 Torn obert d’intervencions