Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 05/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/05/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (reunió de 4/07/2019)
2 Informe del rector
3 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
4 CG/2019/05/02 Aprovació de la modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
5 CG/2019/05/03 Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
6 CG/2019/05/04 Aprovació de la modificació de l'Acord de Consell de Govern CG/83/2015, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de professorat emèrit de la UPC
7 Informació per la qual s'inadmet el recurs de reposició presentat per un estudiant contra l’Acord CG/2019/03/12, pel qual es va aprovar la 2a edició de la convocatòria del Premi a associacions d’estudiants i estudiantes de la UPC
8 CG/2019/05/05 Contractació d'investigadors distingits en el marc de la convocatòria d'ajuts Beatriz Galindo
9 Comissió de Docència i Estudiantat
9.1 Aprovació de la memòria justificativa per a la implantació de la doble titulació grau en Enginyeria d'Obres Públiques i grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Acord [CG/2019/05/04]
9.2 CG/2019/05/06 Aprovació de l'actualització de la memòria justificativa per a la implantació de dobles titulacions de màster universitari de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
9.3 CG/2019/05/07 Aprovació de l'actualització de la proposta de programació universitària, curs 2020-2021
9.4 CG/2019/05/08 Aprovació de la memòria de verificació de l'estudi de màster universitari en Mobilitat Urbana / Urban Mobility, curs 2020-2021
9.5 CG/2019/05/09 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del màster universitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica de la UB i la UPC
9.6 CG/2019/05/10 Aprovació del procediment de prevenció de plagi
9.7 CG/2019/05/11 Aprovació de la modificació de la convocatòria del Premi a associacions d'estudiants i estudiantes de la UPC
9.8 CG/2019/05/12 Aprovació de la Normativa per a la realització d’activitats recreatives i festes en espais exteriors i interiors de la UPC
9.9 CG/2019/05/13 Aprovació d’altes al Registre d’Associacions de la UPC
9.10 CG/2019/05/14 Aprovació de la convocatòria de producció audiovisual de la UPC
9.11 Informació d'accés i matrícula de graus, curs 2019-2020
10 Comissió de Recerca
10.1 CG/2019/05/15 Aprovació dels criteris de valoració dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2019 (FI-DGR)
10.2 Informe d'indicadors de l'activitat de recerca: punts PAR i PATT
10.3 CG/2019/05/16 Aprovació de la resolució de la convocatòria d'ajuts a l'edició i publicació de revistes digitals de recerca en accés obert de la UPC
10.4 CG/2019/05/17 Aprovació de la proposta de nomenament com a doctor honoris causa del professor Jaume Peraire
10.5 CG/2019/05/18 Aprovació de la proposta d'ampliació del termini de la convocatòria Acosta't al Mercat
10.6 CG/2019/05/19 Aprovació de les modificacions de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
10.7 CG/2019/05/20 Aprovació de la ratificació de la relació de guanyadors i guanyadores de premis extraordinaris de doctorat de la convocatòria 2019 (curs 2016-2017).
11 Comissió d’Economia i Infraestructures
11.1 Informació de l’estat de tresoreria
11.2 Informació sobre la planificació per a l’elaboració del pressupost
11.3 Informació sobre el calendari i la normativa de tancament de 2019
11.4 Informació sobre el permís d’ocupació temporal d’espais a l’edifici Til·lers del Campus Nord de la UPC
11.5 Informe anual: spin-offs participades per la UPC
11.6 CG/2019/05/21 Aprovació de l’expedient d’alteració del pressupost 002/2019
11.7 CG/2019/05/22 Aprovació dels Comptes Anuals Consolidats de la UPC de l'exercici 2018
11.8 CG/2019/05/23 Aprovació de la participació́ de la UPC en l’spin-off The Predictive Company, SL.
11.9 CG/2019/05/24 Aprovació de la participació́ de la UPC en SIGMA Gestión Universitaria, AIE (MP)
11.10 CG/2019/05/25 Aprovació de les tarifes per despeses de gestió de visites en el marc de convenis de col·laboració.
11.11 CG/2019/05/26 Aprovació de la migració del correu electrònic corporatiu de la UPC al núvol.
11.12 CG/2019/05/27 Aprovació de la 3a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC, per a la creació, construcció, equipament i explotació del BSC-CNS.
12 Comissió de Personal i Acció Social
12.1 CG/2019/05/28 Esmena a l’Acord CG/2019/03/33, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació de PDI i PAS amb caràcter permanent per al 2019
12.2 CG/2019/05/29 Ampliació de l’oferta pública d’ocupació addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de personal d’administració i serveis
12.3 CG/2019/05/30 Resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (1a convocatòria de 2019 per al personal docent i investigador contractat).
12.4 CG/2019/05/31 Resolució de l’assignació del complement per mèrits de recerca (convocatòria del 2019 per al personal docent i investigador contractat)
12.5 CG/2019/05/32 Modificació de l’Acord CG/2018/04/02, de 17 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el programa d’exempcions docents per a la intensificació de la recerca després d’un permís maternal.
12.6 CG/2019/05/33 Acord per a l’avaluació dels contractes de professorat lector, a l’efecte de la continuïtat dels contractes.
12.7 CG/2019/05/34 Modificació de la relació de llocs de treball de PAS.
12.8 CG/2019/05/35 Modificació de la forma de provisió de llocs de treball de cap de les UTG de la relació de llocs de treball de PAS-F.
12.9 CG/2019/05/36 Convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2020-2021.
12.10 CG/2019/05/37 Convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2020-2021.
12.11 CG/2019/05/38 Normativa de càrrecs acadèmics dels instituts de recerca: estructura i reconeixement.
13 Comissió de Desenvolupament Estatutari
13.1 CG/2019/05/39 Aprovació de la modificació del Reglament de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
14 Torn obert d’intervencions