Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 04/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/04/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (reunió de 24/05/2019)
2 Informe del rector
3 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
4 CG/2019/04/02 Aprovació del nomenament d’un representant PDI del Consell de Govern al Consell Social
5 CG/2019/04/03 Aprovació del nomenament de membres de la Comissió d'Igualtat
6 CG/2019/04/04 Aprovació del canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
7 CG/2019/04/05 Aprovació de la creació de la Comissió d’Estudi de l’Impacte de la Implantació del Registre Diari de la Jornada Laboral
8 CG/2019/04/06 Aprovació de l’autorització de la cessió d'una parcel·la vinculada al Campus Nord a l'Ajuntament de Barcelona
9 Comissió de Docència i Estudiantat
9.1 CG/2019/04/07 Aprovació de les memòries de verificació dels estudis de grau i màster del curs 2020-2021
9.2 CG/2019/04/08 Aprovació de les memòries de verificació de màsters Erasmus Mundus
9.3 CG/2019/04/09 Aprovació de la memòria justificativa per a la implantació de la doble titulació del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques i Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (PUNT RETIRAT)
9.4 CG/2019/04/10 Aprovació de l'actualització de la memòria justificativa per a la implantació de dobles titulacions de màsters universitaris de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) (PUNT RETIRAT)
9.5 CG/2019/04/11 Aprovació de les activitats objecte de reconeixement als estudis de grau
9.6 CG/2019/04/12 Aprovació de l'encàrrec docent definitiu als centres curs 2019-2020
9.7 CG/2019/04/13 Aprovació de l'oferta d’activitats de formació permanent curs 2019-2020
9.8 CG/2019/04/14 Aprovació de la convocatòria d'ajuts a la millora docent de la UPC
9.9 CG/2019/04/15 Aprovació de la revisió del model d'enquestes de l'estudiantat
10 Comissió de Recerca
10.1 CG/2019/04/16 Aprovació de la convocatòria d'ajuts a la contractació FPI-UPC
10.2 CG/2019/04/17 Aprovació de la priorització dels ajuts de la convocatòria del programa "Acosta't al mercat"
10.3 CG/2019/04/18 Aprovació de la priorització dels ajuts de la convocatòria d'impuls a la transferència de coneixement i tecnologia a la UPC
10.4 CG/2019/04/19 Aprovació de l'extensió de la sol·licitud d'intensificació de la recerca del professor Daniel Sempere
10.5 CG/2019/04/20 Aprovació de la creació d'un del Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC (Commsenslab-UPC)
10.6 CG/2019/04/21 Aprovació de la proposta de resolució sobre un cas de plagi en tesis doctorals
10.7 CG/2019/04/22 Aprovació de la contractació d'investigadors distingits
10.8 Informació sobre la proposta de modificació del Reglament del Consell Empresarial de la UPC
11 Comissió d’Economia i Infraestructures
11.1 Informació de l’estat de tresoreria
11.2 Informació sobre la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament docent
11.3 CG/2019/04/23 Aprovació de l’expedient d’alteració de pressupost 001- 2019
11.4 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals auditats de la UPC de l’exercici 2018
11.5 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018 de l’entitat del Grup UPC: Fundació Centre CIM
11.6 CG/2019/04/24 Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Centre CIM
11.7 CG/2019/04/25 Aprovació de l’encàrrec de gestió d’UPCnet
11.8 CG/2019/04/26 Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació del servei d’auditoria de la UPC i entitats del grup
11.9 CG/2019/04/27 Aprovació de l’autorització de cessió temporal d’espais als edificis Torre Girona i Til·lers
11.10 CG/2019/04/28 Aprovació de les tarifes de lloguers d’espais del Campus Diagonal Besòs i façanes de l’edifici RDIT del Campus del Baix Llobregat
11.11 CG/2019/04/29 Actualització de tarifes i preus per al curs 2019-2020
11.12 CG/2019/04/30 Aprovació dels drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal
11.13 CG/2019/04/31 Aprovació de la modificació de la política de seguretat de la informació
11.14 CG/2019/04/32 Aprovació de la participació de la UPC a l’spin-off Miwendo Solutions, SL
11.15 CG/2019/04/33 Aprovació de la participació de la UPC a l’spin-off Smart Tower Tech, SL
11.16 CG/2019/04/34 Aprovació dels preus dels programes de formació permanent de postgrau per al curs acadèmic 2019-2020
12 Comissió de Personal i Acció Social
12.1 CG/2019/04/35 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professora emèrita de la Sra. Rosa Flos i Bassols
12.2 CG/2019/04/36 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professor emèrit del Sr. Antoni Olivé Ramon
12.3 CG/2019/04/37 Aprovació del nomenament com a professor emèrit del Sr. Francesc de Paula Daumal i Domènech
12.4 CG/2019/04/38 Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Josep Dolz Ripolles
12.5 CG/2019/04/39 Aprovació del nomenament com a professor emèrit d’Eduard Egusquiza Estéve
12.6 CG/2019/04/40 Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Josep Ferrer Llop
12.7 CG/2019/04/41 Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Félix E. Pérez Jiménez
12.8 CG/2019/04/42 Aprovació del nomenament com a professor emèrit de Ramón Vilaseca Alavedra
12.9 CG/2019/04/43 Aprovació de la modificació de l'acord de Consell de Govern 85/20013, de 28 de maig, pel qual s'aprova la Normativa sobre l'adscripció i la vinculació del personal docent i investigador de la UPC
12.10 CG/2019/04/44 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
12.11 CG/2019/04/45 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement bàsic docent. Convocatòria 2018
12.12 Informació de la resolució de l’avaluació del complement addicional docent i trasllat a AQU-Catalunya. Convocatòria 2018
12.13 Informació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de gestió i trasllat a AQU-Catalunya. Convocatòria 2018
12.14 CG/2019/04/46 Aprovació de la resolució de l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat funcionari (sexennis CNEAI. Convocatòria 2018)
12.15 CG/2019/04/47 Aprovació de la resolució de l’avaluació de l’informe d’activitat docent 2018
12.16 CG/2019/04/48 Aprovació de la resolució de recurs de reposició contra l’acord CG/2019/03/37, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2019-2020
13 Comissió de Desenvolupament Estatutari
13.1 CG/2019/04/49 Aprovació de la modificació del Reglament del Departament d'Enginyeria Mecànica
13.2 CG/2019/04/50 Aprovació de la modificació de les seccions del Departament d'Enginyeria Mecànica
13.3 CG/2019/04/51 Aprovació de la modificació del Reglament de l'Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
13.4 CG/2019/04/52 Aprovació de la modificació de les directrius generals per a l'elaboració dels reglaments d'organització i funcionament dels centres docents
13.5 CG/2019/04/53 Aprovació de la modificació de les directrius generals per a l'elaboració dels reglaments d'organització i funcionament dels departaments
14 Torn obert d’intervencions