Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 04/2018 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2018/04/01 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2 Informe del rector
3 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5 CG/2018/04/02 Aprovació del Programa d’exempcions docents per a la intensificació en la recerca després d’un permís maternal.
6 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Docència i Estudiantat
6.1 CG/2018/04/03 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Curs 2018-2019
6.2 CG/2018/04/04 Aprovació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster Curs 2018-2019
6.3 CG/2018/04/05 Aprovació de les activitats objecte de reconeixement
6.4 CG/2018/04/06 Aprovació de la convocatòria d’Ajuts a Projectes del Consell de l'Estudiantat
6.1 Informació del Saló de l’Ensenyament
6.2 Informació sobre la convocatòria de revisió de material docent en anglès
7 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Recerca
7.1 CG/2018/04/07 Aprovació de la valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'exposició, articles sobre l'obra i llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2017
7.2 CG/2018/04/08 Aprovació de la creació del Centre Específic de Recerca: Smart Sustainable Resources
7.3 CG/2018/04/09 Aprovació de la convocatòria 2018 ajuts per a l'organització de congressos de la UPC
8 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Personal i Acció Social
8.1 CG/2018/04/10 Aprovació de la distribució de les places de Professorat Lector 2018
8.2 CG/2018/04/11 Aprovació de la convocatòria d’un concursos de selecció de professorat funcionari al cos de Catedràtic/a d’Universitat (PDI-F) de l’Oferta d’Ocupació Pública de PDI 2016
8.3 CG/2018/04/12 Aprovació de la convocatòria d’un concurs de Promoció Interna a places de professorat Catedràtic (PDI-L)
8.4 CG/2018/04/13 Aprovació de la resolució de la Convocatòria de permisos de mobilitat del PDI 2018/1
8.5 CG/2018/04/14 Aprovació de la resolució de la Convocatòria de llicències sabàtiques 2018-2019
9 Torn obert d’intervencions