Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 03/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/03/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (reunió de 21/03/2019)
2 Informe del rector
3 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
4 CG/2019/03/02 Aprovació del nomenament d’un representant del Consell de Govern al Consell Social
5 CG/2019/03/03 Aprovació de l’adhesió de la UPC al RMEI Gender Equality Policy Statement
6 CG/2019/03/04 Aprovació de l’acord de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos a les instal·lacions de la UPC
7 Comissió de Docència i Estudiantat
7.1 CG/2019/03/05 Aprovació de l'actualització de la programació universitària, curs 2019-2020
7.2 CG/2019/03/06 Aprovació de l'oferta de places d'estudis de grau i màster, curs 2019-2020
7.3 CG/2019/03/07 Aprovació de l'actualització de la proposta de programació universitària, curs 2020-2021
7.4 CG/2019/03/08 Aprovació del calendari acadèmic, curs 2019-2020
7.5 CG/2019/03/09 Aprovació de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, curs 2019-2020
7.6 CG/2019/03/10 Aprovació de la pròrroga de la Normativa de permanència
7.7 CG/2019/03/11 Aprovació de l'actualització de l'oferta de programes de formació permanent
7.8 CG/2019/03/12 Aprovació de la 2a edició de la convocatòria del Premi a associacions d'estudiants i estudiantes de la UPC
7.9 CG/2019/03/15 Retirat - Aprovació del Reglament d'UPC Alumni
7.10 CG/2019/03/13 Aprovació d’alta al registre d’associacions de la UPC
7.11 CG/2019/03/14 Aprovació de la convocatòria d'ajuts a projectes del Consell de l'Estudiantat
7.12 CG/2019/03/16 Aprovació de les bases del concurs del vídeo promocional del Consell de l'Estudiantat
8 Comissió de Recerca
8.1 CG/2019/03/17 Aprovació de la proposta de doctor 'honoris causa' al professor Alessio Figalli
8.2 CG/2019/03/18 Aprovació de la convocatòria d'ajuts del programa "Acosta't al Mercat"
8.3 CG/2019/03/19 Aprovació de la convocatòria d'impuls a la transferència de coneixement i tecnologia a la UPC
8.4 CG/2019/03/20 Aprovació de la creació del Comitè de Qualitat de la UPC i aprovació de les seves funcions i organització
8.5 CG/2019/03/21 Aprovació de la priorització dels ajuts per a l'organització de congressos de la UPC
8.6 CG/2019/03/22 Aprovació de la valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'exposició, articles sobre l'obra i llibres, amb proposta de punts PAR per al càlcul dels PAR 2018
8.7 CG/2019/03/23 Aprovació de la convocatòria d'ajuts a l'edició i publicació de revistes digitals de recerca en accés obert de la UPC
8.8 CG/2019/03/24 Aprovació de la contractació d’investigador distingit Dr. Matteo Giacomini
8.9 CG/2019/03/25 Aprovació de l'oferta de places de nou accés dels estudis de doctorat curs 2019 – 2020
8.10 CG/2019/03/26 Aprovació del calendari acadèmic de nou accés dels estudis de doctorat curs 2019 – 2020
9 Comissió d’Economia i Infraestructures
9.1 Informació de l’estat de tresoreria
9.2 CG/2019/03/27 Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per a la licitació del servei de consultoria, assessorament i gestió en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual
9.3 CG/2019/03/28 Aprovació de la formalització de la despesa plurianual per a la contracció i implantació d’un nou sistema d’informació per a la gestió dels recursos humans de la Universitat Politècnica de Catalunya per als anys 2019 al 2021
9.4 CG/2019/03/29 Aprovació de les tarifes de lloguers d'espais de l' ETSAB
9.5 CG/2019/03/30 Aprovació de la participació de la UPC a l'spin-off Able Human Motion
9.6 CG/2019/03/31 Aprovació de la ratificació de la dissolució del Consorci Servei a les Persones
9.7 CG/2019/03/32 Aprovació dels comptes anuals d'entitats del Grup UPC de l'exercici 2018
10 Comissió de Personal i Acció Social
10.1 CG/2019/03/33 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI o PAS amb caràcter permanent per al 2019
10.2 CG/2019/03/34 Aprovació de la convocatòria de concursos de professorat agregat
10.3 CG/2019/03/35 Aprovació de la convocatòria de concursos de selecció de professorat funcionari del cos de Catedràtic/a d’Universitat
10.4 CG/2019/03/36 Aprovació de la Resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat del PDI 2019-1
10.5 CG/2019/03/37 Aprovació de la Resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2019-2020
10.6 CG/2019/03/38 Aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat del PDI 2019-2
10.7 CG/2019/03/39 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de PAS
10.8 CG/2019/03/40 Aprovació del Reglament de selecció i contractació de professorat associat de la UPC
10.9 CG/2019/03/41 Aprovació de la Resolució de la convocatòria 2019-1 del Programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador dels programes Ramón y Cajal i Beatriz Galindo
10.10 CG/2019/03/42 Aprovació de la convocatòria específica de càrrecs acadèmics de centres 2019-2020/2020-2021
10.11 CG/2019/03/43 Aprovació de la distribució de l’ampliació de les places de professorat lector 2019
11 Torn obert d’intervencions