Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 02/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/02/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (reunió de 25/02/2019)
2 Informe del rector
3 CG/2019/02/02 Aprovació d'un nou redactat per esmenar errades materials de l'acord CG/2019/01/02, sobre la petició de solidaritat amb els acadèmics encausats o empresonats (per donar compliment a l'acord CU/2018/02/02) - Punt retirat a la sessió
4 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
5 CG/2019/02/03 Aprovació de la delegació en la Comissió Permanent de l’aprovació de la modificació de l’ordre del dia del Claustre Universitari
6 CG/2019/02/04 Proposta d'aprovació de la participació de la UPC en la creació de l'associació EIT Urban Mobility Association
7 Comissió de Personal i Acció Social
7.1 CG/2019/02/05 Aprovació de la convocatòria 2018-2019 (2n quadrimestre) del procés d'avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes
8 Comissió de Recerca
8.1 CG/2019/02/06 Aprovació de les sol·licituds d'intensificació de la recerca
8.2 CG/2019/02/07 Aprovació de la convocatòria 2019 dels ajuts per a l'organització de congressos de la UPC
8.3 CG/2019/02/08 Aprovació de la priorització dels ajuts per a la contractació de personal de recerca PQS/PTS) 2019
8.4 CG/2019/02/09 Aprovació dels criteris objectius per al finançament/comercialització de les patents a la UPC en les diferents fases de protecció
9 Comissió de Desenvolupament Estatutari
9.1 CG/2019/02/10 Aprovació de la modificació del Reglament de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
9.2 CG/2019/02/11 Aprovació de la modificació del Reglament del Departament d'Òptica i Optometria (OO)
10 Comissió d’Economia i Infraestructures
10.1 Informació de l’estat de tresoreria
10.2 CG/2019/02/12 Aprovació de l’expedient d’alteració del pressupost 005/2018
10.3 CG/2019/02/13 Aprovació del tancament provisional del pressupost 2018
10.4 CG/2019/02/14 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018 de l’entitat del grup Fundació Politècnica de Catalunya
10.5 CG/2019/02/15 Aprovació de la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i innovació (Parc UPC) a favor de les empreses/entitats que es consignen
10.6 CG/2019/02/16 Aprovació de la convocatòria del Pla d’inversions TIC 2019
11 Torn obert d’intervencions