Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 02/2018 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2018/02/01 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2 Informe del rector
3 Informació de nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4 CG/2018/02/02 Aprovació de nomenaments i cessaments de membres de la Comissió de Formació Permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya
5 CG/2018/02/03 Proposta de nomenament d'un membre de la CSAPDIU
6 CG/2018/02/04 Elecció d’un representant del Consell de Govern al Consell Social
7 Ratificació d’acords i informació de la Comissió d’Economia i Infraestructures
7.1 Informació sobre l’estat de tresoreria
7.2 Informació del tancament provisional del pressupost 2017
7.3 CG/2018/02/05 Aprovació de l’expedient d’alteració pressupostària 001/2018
7.4 CG/2018/02/06 Modificació de tarifes del pressupost 2018. Tarifes de convenis vinculats a ONG amb activitats vinculades al CCD
7.5 CG/2018/02/07 Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya
7.6 CG/2018/02/08 Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de vigilància, servei auxiliar d’informació, servei manteniment de sistemes electrònics de seguretat i servei de gestió, assessorament i consultoria en l’àmbit de la seguretat física de la UPC
7.7 CG/2018/02/09 Ratificació dels Estatuts del Consorci Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
7.8 CG/2018/02/10 Aprovació de la participació de la UPC en l’Associació Plataforma Tecnológica del Vino de España (PTV)
7.9 CG/2018/02/11 Aprovació de la desvinculació de la UPC com a membre de la Fundación Plataforma Tecnològica Española de la Construcción (PTEC)
8 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Docència i Estudiantat
8.1 CG/2018/02/12 Aprovació de la modificació de les memòries de dobles titulacions per adaptar-les al nou marc de dobles titulacions (acord CG núm. 60/2017)
8.2 CG/2018/02/13 Proposta de modificació de la càrrega lectiva del treball de fi de grau dels estudis de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
9 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Desenvolupament Estatutari
9.1 CG/2018/02/14 Aprovació del Reglament d'organització i funcionament del Departament de Representació Arquitectònica
10 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de Personal i Acció Social
10.1 CG/2018/02/15 Aprovació de la resolució de l’avaluació dels mèrits de recerca del PDI F (sexennis) Convocatòria 2016 per estimació de recursos d’alçada
10.2 CG/2018/02/16 Aprovació de la convocatòria 2017-2018 (segon quadrimestre) del procés d’avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga dels contractes
10.3 CG/2018/02/17 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
10.4 CG/2018/02/18 Aprovació de l’esmena a l’Acord del Consell Social 2018/01/07, de modificació de la RLT del PAS
11 Torn obert d’intervencions
12 Manifest sobre la honradesa del sistema universitari espanyol
13 CG/2018/02/19 Comunicat del Consell de Govern: la UPC, compromesa amb el rigor acadèmic
14 CG/2018/02/20 Declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i a Espanya