Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 01/2019 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2019/01/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (reunió de 11/12/2018)
2 Informe del rector
3 CG/2019/01/02 Aprovació de la formalització de l'acord del Claustre Universitari sobre la solidaritat amb els acadèmics encausats o empresonats
4 CG/2019/01/03 Aprovació de la proposta de declaració del 8 de març de 2019 com a dia no lectiu (presentada per membres CG, d'acord amb l'article 7.2 del Reglament)
5 Informació sobre nomenaments i cessaments de càrrecs i sobre canvis de membres i representants
6 CG/2019/01/04 Aprovació de l’informe de gestió de la universitat
7 CG/2019/01/05 Aprovació de l’ordre de dia del Claustre Universitari en sessió ordinària de 07/05/2019
8 CG/2019/01/06 Aprovació de l’ordre de dia del Claustre Universitari en sessió extraordinària de 21/05/2019
9 CG/2019/01/07 Aprovació del nomenament d'un representant del Consell de Govern al Consell Social
10 Comissió de Personal i Acció Social
10.1 CG/2019/01/08 Aprovació de la resolució de l'avaluació del Complement addicional de recerca PDI funcionari (1a. Convocatòria 2018 per al personal docent i investigador funcionari)
10.2 CG/2019/01/09 Aprovació de la resolució del Complement per mèrits de recerca (convocatòria 2018) del personal investigador permanent doctor
10.3 CG/2019/01/10 Aprovació de l’esmena a la modificació de la RLT
10.4 CG/2019/01/11 Aprovació de la modificació de la RLT
10.5 Informació sobre el resultat del Programa de càtedres 2018
10.6 CG/2019/01/12 Aprovació de la convocatòria de concursos de selecció al cos de catedràtic/catedràtica d'universitat
10.7 CG/2019/01/13 Aprovació de la convocatòria de concursos de promoció interna de categoria de professorat catedràtic
10.8 CG/2019/01/14 Aprovació de la convocatòria de concursos de selecció de la categoria de professorat agregat
10.9 CG/2019/01/15 Aprovació de càrrecs acadèmics dels centres docents: estructura i reconeixement
10.10 CG/2019/01/16 Aprovació de l’acord d'adopció de criteris d'acreditació de l'activitat professional en la contractació de professorat associat
11 Comissió de Docència i Estudiantat
11.1 CG/2019/01/17 Aprovació de la desprogramació dels estudis de grau en Enginyeria Geològica i Ambiental
11.2 CG/2019/01/18 Aprovació de l’actualització de la programació universitària 2019-2020
11.3 CG/2019/01/19 Aprovació de la proposta de programació universitària 2020-2021
11.4 CG/2019/01/20 Aprovació de l'oferta de places de grau i màster 2019-2020
11.5 CG/2019/01/21 Aprovació del nou model d’encàrrec docent
11.6 CG/2019/01/22 Aprovació del títol propi d’Enginyeria de Materials a l’EEBE
11.7 CG/2019/01/23 Aprovació de la normativa de les beques d’aprenentatge
11.8 CG/2019/01/24 Aprovació de sol·licituds d'alta al registre d’associacions de la UPC
12 Comissió de Recerca
12.1 CG/2019/01/25 Aprovació de la resolució de sol·licituds d'intensificació de la recerca
12.2 CG/2019/01/26 Aprovació de la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal de recerca (PQS/PTS) 2019
13 Comissió d’Economia i Infraestructures
13.1 Informació de l’estat de tresoreria
13.2 Informació dels contractes pluriennals aprovats per gerència durant l’exercici 2018
13.3 CG/2019/01/27 Aprovació de la formalització de despesa pluriennal pel Servei d’Assegurances de la Universitat Politècnica de Catalunya per als anys 2019 al 2022
13.4 CG/2019/01/28 Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament
13.5 CG/2019/01/29 Aprovació de l'acord d'actuacions específiques sobrevingudes i urgents en matèria d’equipaments docents de l'exercici 2018
13.6 CG/2019/01/30 Aprovació de la convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament docent obsolet de suport a l’activitat formativa de Graus i Màsters Universitaris
13.7 CG/2019/01/31 Aprovació de modificació i pròrroga de l’Encàrrec de Gestió a la Fundació b-TEC Campus Diagonal-Besòs
13.8 CG/2019/01/32 Ratificació de les tarifes del CSUC per a l’any 2019
14 Torn obert d’intervencions