Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 01/2018 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2018/01/01 Proposta d'inclusió d'un punt a l'ordre del dia per part del Sr. Alejandro Adán
2 CG/2018/01/02 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (15/12/2017) - perconsultar-la cal anar a la sessió corresponent
3 Informe del rector
4 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5 Informació sobre la Resolució 144/2018, de 25 de gener, de modificació de les delegacions de competències
6 Informació sobre la Resolució 188/2018, de 31 de gener, de delegació de signatura
7 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
8 CG/2018/01/03 Proposta de nomenament del director de l’ICE
9 CG/2018/01/04 Proposta de nomenament de representants designats pel Consell de Govern a la FPC
10 CG/2018/01/05 Proposta de nomenament de membre de la CSAPDIU: Francisco Marquès Truyol
11 CG/2018/01/06 Proposta de nomenament de membre de la CSAPDIU: Oriol Serra Albó
12 CG/2018/01/07 Proposta de nomenament d’un membre de la Comissió d'Igualtat
13 CG/2018/01/08 Proposta de nomenament d’un membre al Consell d’Administració d’UPCnet
14 CG/2018/01/09 Aprovació de la proposta de nomenament d’Honoris Causa
15 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de docència i estudiantat
15.1 CG/2018/01/10 Aprovació de la proposta de ponderacions de les matèries de batxillerat per a les proves d’accés a la universitat 2020
15.2 CG/2018/01/11 Aprovació de la sol·licitud d’alta al registre d’Associacions de la UPC
15.3 CG/2018/01/12 Aprovació definitiva de les propostes d’estudis de la programació universitària curs 2018-2019
15.4 CG/2018/01/13 Aprovació de la proposta d’oferta de places dels estudis de grau i màster del curs 2018-2019
15.5 CG/2018/01/14 Aprovació de les propostes d’estudis de la programació universitària curs 2019-2020
15.6 CG/2018/01/15 Aprovació de la moratòria del requisit B2 i les quatre vies per assolir la competència en tercera llengua en els graus de la UPC
15.7 CG/2018/01/16 Aprovació de l’encàrrec docent als centres per al curs 2018-2019
15.8 CG/2018/01/17 Informe d’Universitat sobre el procés d’acreditació de les titulacions de grau i màster (Convocatòries 2016 i 2017)
16 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de desenvolupament estatutari
16.1 CG/2018/01/18 Aprovació de la modificació del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)
17 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de recerca
17.1 CG/2018/01/19 Aprovació de la convocatòria d’ajuts PQS/PTS
17.2 CG/2018/01/20 Aprovació de la programació de doctorat curs 2018-2019: oferta de places
17.3 CG/2018/01/21 Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat del curs 2017-2018
18 Ratificació d’acords i informació de la Comissió d’economia i infraestructures
18.1 Informació sobre l’estat de tresoreria
18.2 Informació sobre la distribució del Capítol II descentralitzat
18.3 Informació dels contractes pluriennals aprovats per gerència durant l’any 2017 (article 22 de les bases d’execució del pressupost)
18.4 CG/2018/01/22 Aprovació del pressupost 2018 de la UPC
18.5 CG/2018/01/23 Aprovació de les tarifes del CSUC per a l’exercici 2018
18.6 CG/2018/01/24 Aprovació de la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC
18.7 CG/2018/01/25 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
18.8 CG/2018/01/26 Aprovació de la proposta al Consell Social perquè aprovi, si escau, autoritzar al rector la subscripció del Contracte de comodat entre l'Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el museu de Disseny de Barcelona
19 Ratificació d’acords i informació de la Comissió de personal i acció social
19.1 CG/2018/01/27 Aprovació del nomenament com a professorat emèrit: Sr. Josep Ignasi de Llorens
19.2 CG/2018/01/28 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professorat emèrit: Sr. Fernando Juan Ramos Galino
19.3 CG/2018/01/29 Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professorat emèrit: Sr. Joaquim Agulló i Batlle
19.4 CG/2018/01/30 Aprovació de les modificacions de la RLT de PAS
19.5 CG/2018/01/31 Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca del PDI Funcionari (1a. Convocatòria 2017,personal no avaluat per CNEAI)
19.6 CG/2018/01/32 Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca del PDI Laboral (2a. Convocatòria 2017)
19.7 CG/2018/01/33 Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement de recerca del PDI Laboral (2a Convocatòria 2017)
19.8 CG/2018/01/34 Aprovació de la resolució del complement per mèrits de Recerca (convocatòria 2017) del personal investigador permanent doctor
19.9 CG/2018/01/35 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement de recerca i complement addicional de recerca de PDI laboral (1a. Convocatòria 2017) per estimació de recurs d’alçada
19.10 CG/2018/01/36 Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement de recerca i complement addicional de recerca de PDI Laboral (Convocatòria 2017 per al professorat agregat interí) per estimació de recurs d'alçada
19.11 CG/2018/01/37 Aprovació de la convocatòria de concursos de selecció de professorat funcionari al cos de Catedràtic/a d’Universitat (PDI-F) de l’Oferta d’Ocupació Pública de PDI 2017
19.12 CG/2018/01/38 Aprovació de la convocatòria de concursos de promoció interna a places de Professorat Catedràtic (PDI-L)
19.13 CG/2018/01/39 Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat Agregat de l’Oferta d’Ocupació Pública de PDI 2017
20 CG/2018/01/40 Acord de modificació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC Curs acadèmic 2017-2018
21 CG/2018/01/41 Acord de modificació dels Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC Curs acadèmic 2017-2018
22 Torn obert d’intervencions