Claustre Universitari - Claustre Universitari

Sessió 1/2016 del Claustre Universitari

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Claustre Universitari (22 de desembre de 2015)
2 1/2016 Procediment d’elecció per la provisió de vacants de representants de l’estudiantat de grau o màster universitari, del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i dels doctorands i doctorandes al Consell de Govern
3 Informe i debat sobre els resultats acadèmics de la UPC
3.1 Format del debat: Informe i debat sobre els resultats acadèmics de la UPC
3.2 Presentació rector: Informe i debat sobre els resultats acadèmics de la UPC
3.3 Dades: Informe i debat sobre els resultats acadèmics de la UPC
3.4 2/2016 Moció 1 al punt 3 de l'ordre del dia: "Informe i debat sobre els resultats acadèmics de la UPC"