Claustre Universitari - Claustre Universitari

Sessió 4/2019 del Claustre Universitari

Estat de la sessióEn modificació
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CU/2019/04/01 Aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors (07 i 21 de maig i 23 d’octubre)
2 CU/2019/04/02 Ratificació del procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari.
3 Informe del rector
4 CU/2019/04/03 Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
5 CU/2019/04/04 Aprovació de l’ajornament de l’elecció dels membres de la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC
6 CU/2019/04/05 Ratificació del procediment d’elecció de la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC, si escau
7 Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari i dels membres de Comissió Revisió Estatuts, si escau
8 Informe de la Síndica de Greuges
9 CU/2019/04/06 Aprovació de la declaració del compromís de la UPC amb la transició energètica
10 Torn obert d’intervencions