Claustre Universitari - Claustre Universitari

Sessió 2/2018 del Claustre Universitari

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CU/2018/02/01 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28/05/2018)
2 Informe de la síndica de greuges
3 Informe del rector
4 CU/2018/02/02 Moció al punt al punt de l’ordre del dia de l' informe del rector: Petició de solidaritat amb els acadèmics represaliats
5 Debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat (Pendent de tractar en una nova sessió del Claustre)
6 Aprovació de l’acord de creació de la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC (Pendent de tractar en una nova sessió del Claustre)
7 Torn obert d’intervencions