Claustre Universitari - Claustre Universitari

Sessió 1/2019 del Claustre Universitari

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CU/2019/01/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior (18/12/2019)
2 Informe del rector
3 CU/2019/01/02 Ratificació del procediment de provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari i del Consell de Govern
4 CU/2019/01/03 Ratificació del procediment de renovació de la totalitat de l’estudiantat de grau i màster al Consell de Govern
5 Votacions de les vacants i de l’estudiantat de grau i màster (punts 3 i 4)
6 CU/2019/01/04 Aprovació de l’acord de creació de la Comissió d’Estatuts de la UPC
7 CU/2019/01/05 Debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
8 CU/2019/01/06 Moció sobre la declaració de l’Estat d’Emergència Climàtica
9 CU/2019/01/07 Moció sobre la convocatòria de més sessions del Claustre Universitari
10 Acord del Claustre Universitari de la UPC sobre els recursos TIC per a l'estudiantat (punt a proposta d'un claustral)
11 Torn obert d’intervencions